ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ទស្សនាបាល់ទាត់៖ ការប្រកួតរវាង Colobia នឹង Peru