ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

កុំទុកចិត្តទៅលើសត្វពេក វាអាចវៃប្រហារមកលើយើងបានគ្រប់ពេល