ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹកជូនដំណឹងបន្ថែម ស្តីពី ស្ថានភាពវិសម្ពាធ ឬព្យុះទី ១ ឈ្មោះ MUIFA

ក្រសួងធនធានទឹកជូនដំណឹងបន្ថែម ស្តីពី ស្ថានភាពវិសម្ពាធ ឬព្យុះទី ១ ឈ្មោះ MUIFA

NKD-36x6_outline

sq