ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចេញព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ (UPDATE)

13221376_477850109073567_8584244545373131781_o