ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨៖ តំបន់មាត់សមុទ្រ នៅតែបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង

ចែករំលែក៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨៖ តំបន់មាត់សមុទ្រ នៅតែបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង


ចែករំលែក៖