ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុម​ប្រឹក្សា​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា​ ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​លោក​ផែង​ វណ្ណៈ​ ដែល​គំរាម​មក​លើ​លោក​ សុវណ្ណ​ រិទ្ធី​ និពន្ធ​នាយក​សារព័ត៌មាន​ TVFB

ចែករំលែក៖

ក្រុម​ប្រឹក្សា​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា​ ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​លោក​ផែង​ វណ្ណៈ​ ដែល​គំរាម​មក​លើ​លោក​ សុវណ្ណ​ រិទ្ធី​ និពន្ធ​នាយក​សារព័ត៌មាន​ TVFB


ចែករំលែក៖