ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
" alt="" width="1024" height="100" />" alt="" width="1045" height="100" />

គ.ជ.ប. ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤១​ ស្តីអំពីការដឹកសម្ភារ​ម្រើឱ្យ​ការបោះឆ្នោត​ ដោយ​ដំរី ទៅកាន់ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត

ចែករំលែក៖

គ.ជ.ប. ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤១​ ស្តីអំពីការដឹកសម្ភារ​ម្រើឱ្យ​ការបោះឆ្នោត​ ដោយ​ដំរី ទៅកាន់ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត


ចែករំលែក៖