ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
New Peace Studio

ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងរបស់សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ នៃថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ២០១៧

ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងរបស់សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ នៃថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ២០១៧។

ប្រភពៈ ហ្វេសប៊ុកPa Socheatevong

 

 

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/phnompenh.governor/videos/1343797925656609/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″] [fbvideo link=”https://www.facebook.com/phnompenh.governor/videos/1343796672323401/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″] [fbvideo link=”https://www.facebook.com/phnompenh.governor/videos/1343756492327419/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″] [fbvideo link=”https://www.facebook.com/phnompenh.governor/videos/1343776275658774/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″] [fbvideo link=”https://www.facebook.com/phnompenh.governor/videos/1343783218991413/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]