ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងរបស់សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ នៃថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ២០១៧

ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងរបស់សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ នៃថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ២០១៧។

ប្រភពៈ ហ្វេសប៊ុកPa Socheatevong

NKD-36x6_outline