ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
New Peace Studio

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេសថ្ងៃនេះ ManUnited, Barrow, Blackpool មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេសថ្ងៃនេះក្រុម ManUnited, Barrow, Blackpool ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួត និង មានសង្ឃឹមឈ្នះក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អង់គ្លេស League Cup
ManUnited Vs Hull
ManUnited ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Middlesbrough ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ West Ham ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Reading ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Everton ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ West Brom ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Swansea ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Hull 0 – 1 ManUnited
24/05/15Hull 0 – 0 ManUnited
29/11/14ManUnited 3 – 0 Hull
07/05/14ManUnited 3 – 1 Hull
26/12/13Hull 2 – 3 ManUnited

អង់គ្លេស Conference
Macclesfield(11) Vs Dover (5)
Macclesfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tranmere ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Tranmere ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Altrincham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Dover ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Maidstone ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Maidstone ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ York ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/04/16Macclesfield 0 – 0 Dover
17/10/15Dover 2 – 1 Macclesfield
18/10/14Macclesfield 1 – 0 Dover
13/09/14Dover 0 – 1 Macclesfield

Barrow(6) Vs Southport(19)
Barrow ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gateshead ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Gateshead ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Rochdale ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Southport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wrexham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wrexham ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Aldershot ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16Southport 1 – 4 Barrow
28/12/15Southport 2 – 1 Barrow
29/08/15Barrow 1 – 0 Southport
13/02/13Southport 5 – 2 Barrow
10/10/12Barrow 3 – 2 Southport
09/04/12Barrow 2 – 2 Southport
29/08/11Southport 2 – 1 Barrow

Braintree(18) Vs Sutton (14)
Braintree ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dagenham ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dagenham ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chester ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Sutton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bromley ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bromley ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Wimbledon ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16Sutton 1 – 2 Braintree
08/03/08Braintree 1 – 0 Sutton
10/11/07Sutton 0 – 3 Braintree
24/03/07Sutton 0 – 0 Braintree
12/08/06Braintree 0 – 1 Sutton

Eastleigh(12) Vs Forest Green(3)
Eastleigh ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Boreham ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Boreham ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Brentford ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
Forest Green ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Torquay ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Torquay ៥-៥ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bromley ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16Forest Green1-1Eastleigh
20/02/1Forest Green 2-1 Eastleigh
14/10/15Eastleigh 3-2 Forest Green
12/11/14Forest Green 1-1 Eastleigh
17/09/14Eastleigh 2-2 Forest Green

អង់គ្លេស Conference North
Halifax(9) Vs Chorley(3)
Halifax ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Darlington ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Darlington ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Stalybridge ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Chorley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fylde ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Fylde ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Brackley ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/10/14Halifax 5 – 0 Chorley
25/10/14Chorley 0 – 0 Halifax
02/04/10Halifax 1 – 0 Chorley
26/08/09Chorley 3 – 3 Halifax
25/04/09Chorley 0 – 0 Halifax
15/11/08Halifax 3 – 1 Chorley

អង់គ្លេស EFL Trophy
Cheltenham Vs Leicester U23
Cheltenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barnet ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wycombe ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Colchester ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Leicester U23 ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Everton U23 ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Nottingham U23 ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brighton U23 ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Blackpool Vs Wycombe
Blackpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Grimsby ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Mansfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Barnsley ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Wycombe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cheltenham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Newport ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Stourbridge ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Blackpool 0 – 0 Wycombe
17/01/04Wycombe 0 – 3 Blackpool
16/08/03Blackpool 3 – 2 Wycombe
01/03/03Blackpool 1 – 0 Wycombe
14/09/02Wycombe 1 – 2 Blackpool
19/02/02Wycombe 1 – 4 Blackpool

Yeovil Vs Reading U23
Yeovil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Exeter ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Portsmouth ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Crawley ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Reading U23 ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sheff United U23 ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Southampton U23 ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Southampton U23 ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/11/16Reading U23 0 – 2 Yeovil

Swansea U23 Vs Wolves U23
Swansea U23 ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Middlesbrough U23 ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Chelsea U23 ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Blackburn U23 ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Wolves U23 ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sunderland U23 ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ West Brom U23 ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ West Ham U23 ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/08/16WolvesU23 3-4 SwanseaU23

Mansfield Vs Oldham
Mansfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Doncaster ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Blackpool ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Crewe៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Oldham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff United ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Fleetwood ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Port Vale ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/15Oldham 2 – 0 Mansfield
07/11/15Mansfield 0 – 0 Oldham
18/12/13Mansfield 1 – 4 Oldham
07/12/13Oldham 1 – 1 Mansfield
15/08/07Oldham 4 – 1 Mansfield
01/03/03Mansfield 0 – 1 Oldham
14/09/02Oldham 6 – 1 Mansfield

Luton Vs Chesterfield
Luton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Colchester ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Barnet ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Portsmouth ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Chesterfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rochdale ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Port Vale ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Milton ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/04/09Luton 0 – 0 Chesterfield
26/12/08Chesterfield 2 – 2 Luton
26/12/04Chesterfield 0 – 1 Luton
11/09/04Luton 1 – 0 Chesterfield
08/05/04Chesterfield 1 – 0 Luton
29/11/03Luton 1 – 0 Chesterfield
01/01/03Chesterfield 2 – 1 Luton
Oxford Vs Scunthorpe
Oxford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Walsall ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gillingham ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rotherham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Scunthorpe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bolton ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Peterborough ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bury ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Scunthorpe 1 – 1 Oxford
21/04/14Scunthorpe 1 – 0 Oxford
29/12/13Oxford 0 – 2 Scunthorpe
25/03/05Scunthorpe 1 – 1 Oxford
14/08/04Oxford 1 – 1 Scunthorpe
11/02/04Oxford 3 – 2 Scunthorpe

Coventry Vs Brighton U23
Coventry ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bristol ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Peterborough ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bolton ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Brighton U23 ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ West Brom ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leicester U23 ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Newcastle U23 ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ ៕ ដេវីត

untitled-1