ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
New Peace Studio

បាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie A ថ្ងៃនេះ Roma, Juventus, Atalanta រំពឹងរកបាន៣ពិន្ទុ

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie A ថ្ងៃនេះក្រុមម្ចាស់ និងក្រុមភ្ញៀវ Roma, Juventus, Atalanta ជាក្រុមដែលមាន ប្រៀបជាងគូប្រកួតក្នុងទឹកដីសង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដី។

Empoli(17) Vs Napoli(3)
Empoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Juventus ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Genoa ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Chievo ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Napoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Roma ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Real Madrid ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Crotone ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/10/16Napoli 2 – 0 Empoli
31/01/16Napoli 5 – 1 Empoli
13/09/15Empoli 2 – 2 Napoli
01/05/15Empoli 4 – 2 Napoli
07/12/14Napoli 2 – 2 Empoli
17/02/08Napoli 1 – 3 Empoli
23/09/07Empoli 0 – 0 Napoli
ទស្សនៈWDW:Empoli 1 – 2 Napoli
ទស្សនៈPD:Empoli 0 – 3 Napoli
ទស្សនៈAsianB: Napoli អាចឈ្នះ

Bologna (14) Vs Chievo(11)
Bologna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Genoa ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lazio ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sassuolo ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Chievo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pescara ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ AC Milan ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Empoli ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/10/16Chievo 1 – 1 Bologna
15/05/16Chievo 0 – 0 Bologna
10/01/16Bologna 0 – 1 Chievo
27/03/14Chievo 3 – 0 Bologna
05/11/13Bologna 0 – 0 Chievo
13/01/13Bologna 4 – 0 Chievo
27/08/12Chievo 2 – 0 Bologna
ទស្សនៈWDW:Bologna 0 – 1 Chievo
ទស្សនៈPD:Bologna 0 – 1 Chievo
ទស្សនៈAsianB: Chievo អាចឈ្នះ

Crotone(19) Vs Fiorentina(8)
Crotone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cagliari ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sassuolo ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Napoli ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Fiorentina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Torino ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Atalanta ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cagliari ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/10/16Fiorentina 1 – 1 Crotone
ទស្សនៈWDW:Crotone 0-1 Fiorentina
ទស្សនៈPD:Crotone 0 – 1 Fiorentina
ទស្សនៈAsianB: Fiorentina អាចឈ្នះ

Sampdoria(9) Vs Juventus(1)
Sampdoria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Palermo ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Pescara ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Genoa ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Juventus ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Udinese ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ AC Milan ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Porto ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/10/16Juventus 4 – 1 Sampdoria
14/05/16Juventus 5 – 0 Sampdoria
11/01/16Sampdoria 1 – 2 Juventus
02/05/15Sampdoria 0 – 1 Juventus
14/12/14Juventus 1 – 1 Sampdoria
19/01/14Juventus 4 – 2 Sampdoria
25/08/13Sampdoria 0 – 1 Juventus
ទស្សនៈWDW:Sampdoria0-1Juventus
ទស្សនៈPD:Sampdoria 2 – 2 Juventus
ទស្សនៈAsianB: Juventus អាចឈ្នះ

Cagliari (15) Vs Lazio(4)
Cagliari ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crotone ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ InterMilan ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Fiorentina ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lazio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Roma ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bologna ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Torino ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/10/16Lazio 4 – 1 Cagliari
04/04/15Cagliari 1 – 3 Lazio
04/11/14Lazio 4 – 2 Cagliari
16/03/14Cagliari 0 – 2 Lazio
28/10/13Lazio 2 – 0 Cagliari
20/05/13Cagliari 1 – 0 Lazio
06/01/13Lazio 2 – 1 Cagliari
ទស្សនៈWDW:Cagliari 2- 3 Lazio
ទស្សនៈPD:Cagliari 0 – 2 Lazio
ទស្សនៈAsianB: Lazio អាចឈ្នះ

Atalanta(6) Vs Pescara(20)
Atalanta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Napoli ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fiorentina ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ InterMilan ៧-១ ក្រៅផ្ទះ។
Pescara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chievo ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sampdoria ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Udinese ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/12/16Atalanta 3 – 0 Pescara
27/10/16Pescara 0 – 1 Atalanta
10/03/13Atalanta 2 – 1 Pescara
28/10/12Pescara 0 – 0 Atalanta
05/02/11Atalanta 1 – 0 Pescara
11/09/10Pescara 0 – 2 Atalanta
23/08/06Pescara 0 – 3 Atalanta
ទស្សនៈWDW:Atalanta 2 – 0 Pescara
ទស្សនៈPD:Atalanta 3 – 0 Pescara
ទស្សនៈAsianB: Atalanta អាចឈ្នះ

Udinese(12) Vs Palermo(18)
Udinese ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lazio ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Juventus ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Pescara ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Palermo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sampdoria ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Torino ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Roma ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/10/16Palermo 1 – 3 Udinese
24/01/16Palermo 4 – 1 Udinese
31/08/15Udinese 0 – 1 Palermo
12/04/15Udinese 1 – 3 Palermo
09/11/14Palermo 1 – 1 Udinese
09/05/13Palermo 2 – 3 Udinese
16/12/12Udinese 1 – 1 Palermo
ទស្សនៈWDW:Udinese 2 – 0 Palermo
ទស្សនៈPD:Udinese 1 – 0 Palermo
ទស្សនៈAsianB: Palermo អាចឈ្នះ

Roma(2) Vs Sassuolo(13)
Roma ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lyon ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Palermo ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Lyon ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Sassuolo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ AC Milan ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Crotone ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bologna ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/10/16Sassuolo 1 – 3 Roma
03/02/16Sassuolo 0 – 2 Roma
20/09/15Roma 2 – 2 Sassuolo
30/04/15Sassuolo 0 – 3 Roma
07/12/14Roma 2 – 2 Sassuolo
30/03/14Sassuolo 0 – 2 Roma
10/11/13Roma 1 – 1 Sassuolo
ទស្សនៈWDW:Roma 3 – 0 Sassuolo
ទស្សនៈPD:Roma 3 – 1 Sassuolo
ទស្សនៈAsianB: Roma អាចឈ្នះ

អុីតាលី Serie B
Cesena(18) Vs Ternana (21)
Cesena ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Latina ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Vicenza ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ SPAL ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ternana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Verona ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Vercelli ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Trapani ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Ternana 1 – 1 Cesena
14/08/16Cesena 2 – 0 Ternana
07/05/16Ternana 1 – 1 Cesena
19/12/15Cesena 4 – 0 Ternana
05/04/14Ternana 0 – 2 Cesena
01/11/13Cesena 1 – 1 Ternana
09/02/13Cesena 1 – 0 Ternana

Entella(10) Vs Salernitana(12)
Entella ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vicenza ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bari ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Benevento ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Salernitana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ SPAL ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Benevento ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Brescia ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Salernitana 1 – 1 Entella
02/03/16Salernitana 2 – 2 Entella
17/10/15Entella 1 – 0 Salernitana ៕ ដេវីត

hghy