ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ផ្លែត្នោតមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់កសិករនៅតាមជនបទ