ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ ManCity ប៉ះ Liverpool ខណៈ Tottenham, ParisSG, Porto មានរំពឹងឈ្នះ

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម ManCityប៉ះជាមួយក្រុម Liverpool ដើម្បីប្រជែងយកលេខ២កំពូលតារាង។ ចំណែកក្រុម Tottenham, ParisSG, Porto មានប្រៀបជាងគូប្រកួត និង សង្ឃឹមឈ្នះក្នុងទឹកដីរបស់ ខ្លួន ។

អង់គ្លេស Premier League
Middlesbrough(19) Vs ManUnited(6)
Middlesbrough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crystal ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Stoke ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ ManCity ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ManUnited ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Rostov ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Chelsea ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rostov ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/12/16ManUnited 2 -1 Middlesbrough
29/10/15ManUnited 0 -0 Middlesbrough
02/05/09Middlesbrough 0-2 ManUnited
30/12/08ManUnited 1 -0 Middlesbrough
24/09/08ManUnited 3 -1 Middlesbrough
06/04/08Middlesbrough2- 2 ManUnited
27/10/07ManUnited 4 -1 Middlesbrough
ទស្សនៈWDW:Middlesbrough0-1ManUnited
ទស្សនៈPD:Middlesbrough 0 -1 ManUnited
ទស្សនៈAsianB: ManUnited អាចឈ្នះ

Tottenham (2) Vs Southampton(10)
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stoke ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Everton ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Millwall ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។
Southampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sunderland ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ ManUnited ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Watford ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/12/16Southampton 1 – 4 Tottenham
08/05/16Tottenham 1 – 2 Southampton
19/12/15Southampton 0 – 2 Tottenham
25/04/15Southampton 2 – 2 Tottenham
05/10/14Tottenhamr 1 – 0 Southampton
23/03/14Tottenham 3 – 2 Southampton
22/12/13Southampton 2 – 3 Tottenham
ទស្សនៈWDW:Tottenham 2 – 0 Southampton
ទស្សនៈPD:Tottenham 3 – 2 Southampton
ទស្សនៈAsianB: Southampton អាចឈ្នះ

ManCity(3) Vs Liverpool(4)
ManCity ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Stoke ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Middlesbrough ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Monaco ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leicester ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Arsenal ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Burnley ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/01/17Liverpool 1 – 0 ManCity
03/03/16Liverpool 3 – 0 ManCity
28/02/16Liverpool 1 – 1 ManCity
22/11/15ManCity 1 – 4 Liverpool
01/03/15Liverpool 2 – 1 ManCity
26/08/14ManCity 3 – 1 Liverpool
31/07/14ManCity 2 – 2 Liverpool
ទស្សនៈWDW:ManCity 2 – 2 Liverpool
ទស្សនៈPD:ManCity 2 – 0 Liverpool
ទស្សនៈAsianB: Liverpool អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 1
Caen(15) Vs Monaco(1)
Caen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Saint-Étienne ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Angers ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Nice ២-២ ក្រៅផ្ទះ ។
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nantes ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bordeaux ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ ManCity ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/12/16Monaco 2 – 1 Caen
05/03/16Caen 2 – 2 Monaco
03/12/15Monaco 1 – 1 Caen
11/04/15Caen 0 – 3 Monaco
23/11/14Monaco 2 – 2 Caen
04/05/13Monaco 0 – 1 Caen
12/12/12Caen 3 – 0 Monaco
ទស្សនៈWDW:Caen 1 – 3 Monaco
ទស្សនៈPD:Caen 0 – 2 Monaco
ទស្សនៈAsianB: Monaco អាចឈ្នះ

Dijon(17) Vs Saint-Étienne(7)
Dijon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nantes ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Nice ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rennes ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Saint-Étienne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Caen ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bastia ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Metz ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/10/16Saint-Étienne 1 – 1 Dijon
29/04/12Saint-Étienne 1 – 0 Dijon
18/12/11Dijon 1 – 2 Saint-Étienne
16/07/10Dijon 1 – 0 Saint-Étienne
ទស្សនៈWDW:Dijon 1-1 Saint-Étienne
ទស្សនៈPD:Dijon 1 – 1 Saint-Étienne
ទស្សនៈAsianB: Dijon អាចឈ្នះ

ParisSG(2) Vs Lyon(4)
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nancy ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Barcelona ៦-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Lorient ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lyon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Roma ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Toulouse ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Roma ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/11/16Lyon 1 – 2 ParisSG
07/08/16ParisSG 4 – 1 Lyon
29/02/16Lyon 2 – 1 ParisSG
11/02/16ParisSG 3 – 0 Lyon
14/01/16ParisSG 2 – 1 Lyon
14/12/15ParisSG 5 – 1 Lyon
02/08/15ParisSG 2 – 0 Lyon
ទស្សនៈWDW:ParisSG 2 – 0 Lyon
ទស្សនៈPD:ParisSG 2 – 1 Lyon
ទស្សនៈAsianB: ParisSG អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eredivisie
Heerenveen(8) Vs Feyenoord(1)
Heerenveen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Roda ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Go Ahead ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Excelsior ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Feyenoord ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ PSV ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sparta ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Alkmaar ៥-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/16Feyenoord 2 – 2 Heerenveen
29/01/16Feyenoord 1 – 2 Heerenveen
18/10/15Heerenveen 2 – 5 Feyenoord
24/05/15Feyenoord 2 – 2 Heerenveen
21/05/15Heerenveen 1 – 0 Feyenoord
05/02/15Heerenveen 3 – 1 Feyenoord
16/08/14Feyenoord 1 – 1 Heerenveen
ទស្សនៈWDW:Heerenveen0-1Feyenoord
ទស្សនៈPD:Heerenveen 2 – 2 Feyenoord
ទស្សនៈAsianB: Feyenoord អាចឈ្នះ

Go Ahead(18) Vs Zwolle(13)
Go Ahead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vitesse ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Heerenveen ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ PSV ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Zwolle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Alkmaar ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Vitesse ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Willem II ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/16Zwolle 3 – 1 Go Ahead
15/02/15Zwolle 0 – 1 Go Ahead
19/10/14Go Ahead 3 – 2 Zwolle
16/03/14Zwolle 2 – 0 Go Ahead
08/12/13Go Ahead 4 – 1 Zwolle
20/12/12Go Ahead 2 – 3 Zwolle
12/02/12Zwolle 0 – 0 Go Ahead
ទស្សនៈWDW:Go Ahead 0 – 1 Zwolle
ទស្សនៈPD:Go Ahead 0 – 1 Zwolle
ទស្សនៈAsianB: Go Ahead អាចឈ្នះ

Excelsior(15) Vs Ajax(2)
Excelsior ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Willem II ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Alkmaar ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Heerenveen ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Ajax ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ København ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Twente ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ København ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/01/17Ajax 1 – 3 Excelsior
30/10/16Ajax 1 – 0 Excelsior
21/02/16Ajax 3 – 0 Excelsior
20/09/15Excelsior 0 – 2 Ajax
08/03/15Ajax 1 – 0 Excelsior
21/12/14Excelsior 0 – 2 Ajax
26/02/12Excelsior 1 – 4 Ajax
ទស្សនៈWDW:Excelsior 1 – 2 Ajax
ទស្សនៈPD:Excelsior 0 – 2 Ajax
ទស្សនៈAsianB: Ajax អាចឈ្នះ

Alkmaar(6) Vs Den Haag(17)
Alkmaar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cambuur ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Excelsior ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Feyenoord ៥-២ ក្រៅផ្ទះ។
Den Haag ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Twente ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Utrecht ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ NEC ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/16Den Haag 0 – 1 Alkmaar
21/04/16Den Haag 1 – 2 Alkmaar
05/12/15Alkmaar 0 – 1 Den Haag
18/04/15Alkmaar 3 – 1 Den Haag
28/09/14Den Haag 2 – 3 Alkmaar
27/04/14Den Haag 2 – 1 Alkmaar
03/11/13Alkmaar 2 – 0 Den Haag
ទស្សនៈWDW:Alkmaar 3-1 Den Haag
ទស្សនៈPD:Alkmaar 3 – 0 Den Haag
ទស្សនៈAsianB: Alkmaar អាចឈ្នះ

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
Mainz(12) Vs Schalke(11)
Mainz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leverkusen ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Wolfsburg ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Darmstadt ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Schalke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Moncheng ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Augsburg ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Moncheng ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/10/16Schalke 3 – 0 Mainz
13/02/16Mainz 2 – 1 Schalke
13/09/15Schalke 2 – 1 Mainz
25/04/15Mainz 2 – 0 Schalke
29/11/14Schalke 4 – 1 Mainz
22/02/14Schalke 0 – 0 Mainz
14/09/13Mainz 0 – 1 Schalke
ទស្សនៈWDW:Mainz 2 – 0 Schalke
ទស្សនៈPD:Mainz 1 – 1 Schalke
ទស្សនៈAsianB: Mainz អាចឈ្នះ

Moncheng(9) Vs Bayern Münich(1)
Moncheng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Schalke ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Hamburger ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Schalke ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Köln ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Arsenal ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Frankfurt ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Bayern Münich 2 – 0 Moncheng
30/04/16Bayern Münich 1 – 1 Moncheng
05/12/15Moncheng 3 – 1 Bayern Münch
22/03/15Bayern Münich 0 – 2 Moncheng
26/10/14Moncheng 0 -0 Bayern Münich
27/07/14Bayern Münich 2 – 2 Moncheng
25/01/14Moncheng 0 -2 Bayern Münich
ទស្សនៈWDW:Moncheng0-1Bayern Münich
ទស្សនៈPD:Moncheng 0 -2 Bayern Münich
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münich អាចឈ្នះ

ស្កុតឡេន Premiership
Dundee(8) Vs Celtic(1)
Dundee ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Motherwell ៥-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Partick ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ St. Johnstone ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Celtic ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Inverness ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ St. Mirren ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rangers ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/12/16Celtic 2 – 1 Dundee
01/10/16Dundee 0 – 1 Celtic
06/04/16Dundee 0 – 0 Celtic
03/03/16Celtic 0 – 0 Dundee
20/09/15Celtic 6 – 0 Dundee
02/05/15Celtic 5 – 0 Dundee
23/04/15Dundee 1 – 2 Celtic
ទស្សនៈWDW:Dundee 1 – 2 Celtic
ទស្សនៈPD:Dundee 2 – 2 Celtic
ទស្សនៈAsianB: Celtic អាចឈ្នះ

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga 2
Bochum(11) Vs Erzgebirge(17)
Bochum ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nürnberg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Fortuna ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Stuttgart ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Erzgebirge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dresden ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Arminia ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Karlsruher ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/09/16Erzgebirge 2 – 4 Bochum
21/12/14Bochum 1 – 1 Erzgebirge
09/08/14Erzgebirge 1 – 5 Bochum
29/03/14Bochum 1 – 0 Erzgebirge
19/10/13Erzgebirge 2 – 1 Bochum
05/04/13Bochum 0 – 3 Erzgebirge
27/10/12Erzgebirge 6 – 1 Bochum
ទស្សនៈWDW:Bochum3-0 Erzgebirge
ទស្សនៈPD:Bochum 0 – 0 Erzgebirge

Karlsruher(18) Vs Fortuna(10)
Karlsruher ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ St. Pauli ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Hannover ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Erzgebirge ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Fortuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Heidenheim ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bochum ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Braunschweiger ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Fortuna 1 – 1 Karlsruher
05/03/16Fortuna 0 – 1 Karlsruher
22/09/15Karlsruher 1 – 1 Fortuna
08/02/15Karlsruher 1 – 1 Fortuna
23/08/14Fortuna 0 – 2 Karlsruher
04/05/14Karlsruher 2 – 2 Fortuna
30/11/13Fortuna 0 – 2 Karlsruher
ទស្សនៈWDW:Karlsruher 1-0 Fortuna
ទស្សនៈPD:Karlsruher 0 – 1 Fortuna
Dresden(5) Vs Sandhausen (8)
Dresden ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Erzgebirge ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Kaiserslau ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Würzburger ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sandhausen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Braunschweiger ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Heidenheim ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Fürth ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/09/16Sandhausen 2 – 0 Dresden
29/03/14Dresden 0 – 0 Sandhausen
19/10/13Sandhausen 0 – 0 Dresden
17/02/13Dresden 3 – 1 Sandhausen
15/09/12Sandhausen 1 – 1 Dresden
20/02/11Dresden 3 – 1 Sandhausen
28/08/10Sandhausen 4 – 1 Dresden
ទស្សនៈWDW:Dresden2-1 Sandhausen
ទស្សនៈPD:Dresden 2 – 1 Sandhausen

NKD-36x6_outline

Berlin(2) Vs Nürnberg(9)
Berlin ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Würzburger ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ St. Pauli ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Zehlendorf ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Nürnberg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bochum ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fürth ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Arminia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/09/16Nürnberg 2 – 0 Berlin
23/04/16Nürnberg 6 – 2 Berlin
07/11/15Berlin 3 – 3 Nürnberg
15/02/15Nürnberg 3 – 1 Berlin
29/08/14Berlin 0 – 4 Nürnberg
18/04/04Berlin 3 – 5 Nürnberg
09/11/03Nürnberg 3 – 0 Berlin
ទស្សនៈWDW:Berlin 3 – 1 Nürnberg
ទស្សនៈPD:Berlin 2 – 2 Nürnberg

ព័រទុយហ្គាល់ Primeira Liga
Marítimo(6) Vs Arouca(13)
Marítimo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Tondela ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Setúbal ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Boavista ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Arouca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Belenenses ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Braga ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Porto ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/16Arouca 1 – 0 Marítimo
24/04/16Marítimo 1 – 2 Arouca
20/12/15Arouca 4 – 1 Marítimo
26/07/15Arouca 0 – 1 Marítimo
03/05/15Marítimo 1 – 1 Arouca
21/12/14Arouca 1 – 0 Marítimo
06/04/14Marítimo 1 – 0 Arouca
ទស្សនៈWDW:Marítimo 2 – 0 Arouca
ទស្សនៈPD:Marítimo 2 – 0 Arouca

Feirense(12) Vs Chaves(9)
Feirense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nacional ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Benfica ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Setúbal ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Chaves ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Guimarães ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Belenenses ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Braga ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/11/16Chaves 1 – 1 Feirense
14/05/16Chaves 1 – 1Feirense
03/01/16Feirense 0 – 1 Chaves
01/03/15Chaves 2 – 0 Feirense
23/11/14Feirense 0 – 2 Chaves
21/09/14Feirense 1 – 1 Chaves
02/03/14Feirense 1 – 1 Chaves
ទស្សនៈWDW:Feirense 0 – 1 Chaves
ទស្សនៈPD:Feirense 0 – 0 Chaves

Porto(2) Vs Setúbal(11)
Porto ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nacional ៧-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Arouca ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Juventus ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Setúbal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Braga ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Marítimo ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Feirense ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/16Setúbal 0 – 0 Porto
20/03/16Setúbal 0 – 1 Porto
09/11/15Porto 2 – 0 Setúbal
04/05/15Setúbal 0 – 2 Porto
20/12/14Porto 4 – 0 Setúbal
20/01/14Porto 3 – 0 Setúbal
19/08/13Setúbal 1 – 3 Porto
ទស្សនៈWDW:Porto 2 – 0 Setúbal
ទស្សនៈPD:Porto 3 – 1 Setúbal

Guimarães(5) Vs Rio Ave(7)
Guimarães ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chaves ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sporting ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Estoril ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
Rio Ave ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Paços ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Estoril ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Moreirense ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/10/16Rio Ave 0 – 3 Guimarães
18/07/16Guimarães 3 – 2 Rio Ave
12/04/16Rio Ave 2 – 0 Guimarães
08/12/15Guimarães 3 – 1 Rio Ave
11/10/15Rio Ave 3 – 2 Guimarães
26/04/15Rio Ave 1 – 1 Guimarães
14/12/14Guimarães 0 – 0 Rio Ave
ទស្សនៈWDW:Guimarães 1-1 Rio Ave
ទស្សនៈPD:Guimarães 2 – 1 Rio Ave

ក្រិក Super League
PAOK(3) Vs Panionios(2)
PAOK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Xanthi ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Olympiakos ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Athens ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Panionios ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Olympiakos ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Athens ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Larissa ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/11/16Panionios 1 – 0 PAOK
26/05/16PAOK 2 – 0 Panionios
23/05/16Panionios 0 – 2 PAOK
03/04/16Panionios 3 – 1 PAOK
12/02/16PAOK 0 – 0 Panionios
27/01/16Panionios 1 – 1 PAOK
06/12/15PAOK 2 – 1 Panionios

Xanthi(6) Vs Levadiakos(14)
Xanthi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ PAOK ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Platanias ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Kerkyra ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Levadiakos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Giannina ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Panaitolikos ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Asteras ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Levadiakos 1 – 1 Xanthi
19/03/16Xanthi 2 – 2 Levadiakos
29/11/15Levadiakos 1 – 0 Xanthi
01/02/15Levadiakos 1 – 2 Xanthi
20/09/14Xanthi 2 – 0 Levadiakos
01/03/14Xanthi 4 – 1 Levadiakos
03/11/13Levadiakos 2 – 0 Xanthi

Asteras(12) Vs Giannina(9)
Asteras ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Panathinaikos ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Kerkyra ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Levadiakos ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Giannina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Levadiakos ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Larissa ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Panaitolikos ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Giannina 1 – 2 Asteras
20/02/16Asteras 0 – 0 Giannina
25/10/15Giannina 1 – 2 Asteras
14/01/15Asteras 2 – 2 Giannina
24/08/14Giannina 3 – 1 Asteras
04/01/14Giannina 0 – 2 Asteras
18/08/13Asteras 3 – 3 Giannina

Panathinaikos(4) Vs Olympiakos(1)
Panathinaikos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Asteras ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Veria ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Iraklis ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Olympiakos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Beşiktaş ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Atromitos ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Beşiktaş ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/11/16Olympiakos 3 -0 Panathinaikos
14/03/16Olympiakos 3 -1Panathinaikos
22/11/15Panathinaikos 0 -3 Olympiakos
23/02/15Panathinaikos 2 -1Olympiakos
27/10/14Olympiakos1 -0 Panathinaikos
03/03/14Olympiakos 0 -3Panathinaikos
03/11/13Panathinaikos 0 -1 Olympiakos

Platanias(7) Vs Iraklis(15)
Platanias ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Athens ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Xanthi ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Veria ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Iraklis ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ PAOK ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Atromitos ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Panathinaikos ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/11/16Iraklis 1 – 1 Platanias
26/01/16Iraklis 0 – 0 Platanias
22/09/15Platanias 0 – 0 Iraklis
07/01/15Platanias 0 – 0 Iraklis

ឆេក Liga
Hradec Vs Zbrojovka
Hradec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Mladá ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Příbram ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Jablonec ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Zbrojovka ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Liberec ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Slovácko ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bohemians ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/09/16Zbrojovka 1 – 1 Hradec
02/07/15Hradec 0 – 1 Zbrojovka
02/07/15Hradec 1 – 0 Zbrojovka
28/01/15Hradec 0 – 0 Zbrojovka
29/11/14Hradec 2 – 1 Zbrojovka
02/08/14Zbrojovka 3 – 0 Hradec
01/07/14Hradec 2 – 0 Zbrojovka

Jablonec Vs Jihlava
Jablonec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bohemians ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dukla Praha ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hradec ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Jihlava ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hradec ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Teplice ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Karviná ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/09/16Jihlava 1 – 1 Jablonec
13/02/16Jablonec 2 – 0 Jihlava
11/08/15Jihlava 1 – 0 Jablonec
07/03/15Jihlava 1 – 1 Jablonec
23/08/14Jablonec 2 – 0 Jihlava
27/04/14Jablonec 3 – 0 Jihlava
27/10/13Jihlava 3 – 2 Jablonec

Karviná Vs Plzeň
Karviná ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dukla Praha ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Zlín ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Jihlava ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Plzeň ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Slavia Praha ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Liberec ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bohemians ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/09/16Plzeň 2 – 0 Karviná
25/03/00Plzeň 2 – 0 Karviná
21/08/99Karviná 0 – 3 Plzeň
14/03/99Karviná 2 – 0 Plzeň
30/08/98Plzeň 3 – 2 Karviná
02/03/97Plzeň 3 – 0 Karviná
18/08/96Karviná 1 – 1 Plzeň

អង់គ្លេស League 2
Notts Vs Barnet
Notts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stevenage ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Hartlepool ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Doncaster ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Barnet ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Accrington ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Crawley ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Yeovil ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Barnet 3 – 2 Notts
20/04/16Barnet 3 – 1 Notts
25/11/15Notts 4 – 2 Barnet
30/01/10Notts 2 – 0 Barnet
29/08/09Barnet 1 – 0 Notts
14/02/09Notts 2 – 0 Barnet
15/11/08Barnet 0 – 4 Notts

ដាណឺម៉ាក Superliga
Viborg Vs AaB
Viborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ AGF ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Esbjerg ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Lyngby ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
AaB ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Silkeborg ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ OB ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Midtjylland ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/09/16AaB 1 – 0 Viborg
08/05/16Viborg 0 – 2 AaB
08/12/15AaB 2 – 0 Viborg
26/09/15Viborg 1 – 0 AaB
30/06/15AaB 4 – 2 Viborg
17/04/14Viborg 0 – 2 AaB
31/01/14Viborg 0 – 2 AaB

Esbjerg Vs Horsens
Esbjerg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lyngby ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Viborg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ København ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Horsens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ København ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Brøndby ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ AGF ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/01/17Horsens 1 – 2 Esbjerg
01/10/16Horsens 1 – 0 Esbjerg
01/07/16Horsens 2 – 1 Esbjerg
30/10/14Horsens 0 – 7 Esbjerg
28/06/13Horsens 1 – 2 Esbjerg
05/05/13Esbjerg 1 – 0 Horsens
21/10/12Horsens 0 – 0 Esbjerg

Brøndby Vs Lyngby
Brøndby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nordsjælland ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Marienlyst ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Horsens ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lyngby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Esbjerg ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Midtjylland ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Viborg ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/09/16Lyngby 1 – 0 Brøndby
24/05/12Lyngby 1 – 0 Brøndby
25/03/12Brøndby 2 – 1 Lyngby
02/10/11Brøndby 1 – 0 Lyngby
20/05/11Lyngby 1 – 2 Brøndby
06/03/11Brøndby 1 – 1 Lyngby
29/08/10Lyngby 3 – 3 Brøndby ៕ ដេវីត

yt