ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រដូវប្រាំងជារដូវដែលប្រជាជននៅតាមស្រុកស្រែនាំគ្នាទៅរកអន្ទង់នៅតាមបឹងដែលរីង