ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សត្វតោមួយក្បាលបានវៃប្រហារមកលើកូនគោយ៉ាងសាហាវ