ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប. បានទទួលជំនួយជាសម្ភារពីរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរួចហើយ សម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦

ចែករំលែក៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប. បានទទួលជំនួយជាសម្ភារពីរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរួចហើយ សម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦


ចែករំលែក៖