ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាល័យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង

ចែករំលែក៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាល័យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង

Image (2)


ចែករំលែក៖