ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Lahti, Sandnes, Kristiansund, Ranheim សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុ

ចែករំលែក៖

abes (7)

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Lahti, Sandnes, Kristiansund, Ranheim ជាក្រុមដែលមានសង្ឃឹមរកបាន ៣ពិន្ទុក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

ហ្វាំងឡង់ Veikkausliiga

Lahti Vs Kemi
Lahti ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Jazz ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ HIFK ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ HJK ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Kemi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lahti ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Mariehamn ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ RoPS ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/06/16Kemi 2 – 1 Lahti
20/08/11Kemi 1 – 2 Lahti
02/06/11Lahti 3 – 1 Kemi

កូរ៉េ K League Classic
Jeonbuk Vs Jeonnam

Jeonbuk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Incheon ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Dankook ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Gwangju ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Jeonnam ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sangju ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Yongin ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Incheon ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

21/05/16Jeonnam 1 – 2 Jeonbuk
19/08/15Jeonbuk 2 – 1 Jeonnam
28/06/15Jeonbuk 2 – 2 Jeonnam
26/04/15Jeonnam 2 – 1 Jeonbuk
31/08/14Jeonnam 2 – 1 Jeonbuk
03/08/14Jeonbuk 2 – 0 Jeonnam

Pohang Vs Ulsan

Pohang ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Seongnam ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Jeju ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Seoul ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Ulsan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Suwon ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gwangju ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Seongnam ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

14/05/16Ulsan 0 – 0 Pohang
19/08/15Ulsan 1 – 1 Pohang
25/05/15Ulsan 2 – 2 Pohang
15/03/15Pohang 2 – 4 Ulsan
09/11/14Pohang 2 – 2 Ulsan
31/08/14Ulsan 1 – 2 Pohang

Suwon Vs Gwangju
Suwon​៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Seoul ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Busan​​ ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Jeju ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Gwangju ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Seongnam ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ulsan ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Jeonbuk ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

24/04/16Gwangju 1 – 1 Suwon
04/10/15Gwangju 2 – 4 Suwon
07/06/15Suwon 0 – 1 Gwangju
09/05/15Gwangju 0 – 2 Suwon
26/07/12Gwangju 2 – 2 Suwon
13/05/12Suwon 4 – 1 Gwangju

Seoul Vs Seongnam

Seoul ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Suwon ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ansan ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Pohang ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Seongnam ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gwangju ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sungkyunkwan ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់​ Ulsan ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

14/05/16Seongnam 2 – 3 Seoul
18/10/15Seongnam 1 – 2 Seoul
23/09/15Seoul 0 – 1 Seongnam
08/07/15Seongnam 1 – 1 Seoul
02/05/15Seoul 1 – 1 Seongnam
23/11/14Seoul 0 – 0 Seongnam

Incheon Vs Sangju

Incheon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Jeonbuk​០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Daejeon ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Jeonnam ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sangju ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Jeju ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Jeonnam ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Suwon ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

15/05/16Sangju 4 – 2 Incheon
15/11/14Incheon 1 – 1 Sangju
05/10/14Incheon 1 – 0 Sangju
06/07/14Incheon 1 – 2 Sangju
09/03/14Sangju 2 – 2 Incheon
10/07/13Incheon 2 – 1 Sangju

Jeju Vs Suwon
Jeju ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sangju ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Pohang ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Suwon ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Suwon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Incheon ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ulsan ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sangju ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Suwon 2 – 5 Jeju
30/04/14Jeju 3 – 3 Suwon

ន័រវេស Division 1

Sandnes Vs Levanger
Sandnes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ranheim ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Strømmen ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Kristiansund ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Levanger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Strømmen ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Kristiansund ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bryne ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/10/15Sandnes 2 – 3 Levanger
26/04/15Levanger 0 – 0 Sandnes

KFUM Vs Sandefjord
KFUM ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hødd ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Mjøndalen ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Fredrikstad ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sandefjord ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kristiansund ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bryne ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Jerv ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Kristiansund Vs Ullensaker
Kristiansund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sandefjord ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Levanger ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sandnes ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ullensaker ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kongsvinger ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Ranheim ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Strømmen ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/10/14Ullensaker1-2 Kristiansund
13/04/14Kristiansund1-0 Ullensaker
03/11/13Kristiansund 0-2 Ullensaker
16/05/13Ullensaker1-4 Kristiansund

Ranheim Vs Fredrikstad

Ranheim​៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Mjøndalen ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sandnes ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Ullensaker​ ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Fredrikstad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Jerv ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bryne ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Kongsvinger ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

15/10/15Ranheim 4- 0 Fredrikstad
10/05/15Fredrikstad 3- 1 Ranheim
28/02/15Ranheim 0- 1 Fredrikstad
30/09/14Fredrikstad 1- 0 Ranheim
11/05/14Ranheim 4- 1 Fredrikstad
21/09/13Fredrikstad 1-1 Ranheim

Kongsvinger Vs Bryne

Kongsvinger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ullensaker ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Fredrikstad ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Mjøndalen ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bryne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fredrikstad ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់់ Sandefjord ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Levanger​ ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

15/09/13Kongsvinger 1 – 1 Bryne
16/05/13Bryne 0 – 1 Kongsvinger
02/09/12Bryne 2 – 1 Kongsvinger
15/07/12Kongsvinger 1 – 2 Bryne
21/08/11Kongsvinger 0 – 2 Bryne
26/06/11Bryne 0 – 2 Kongsvinger

Strømmen Vs Raufoss
Strømmen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Kristiansund ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Levanger ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sandnes ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Raufoss ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hødd ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់់ Jerv ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Åsane ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/05/12Raufoss 2 – 0 Strømmen
30/08/08Strømmen 1 – 2 Raufoss
01/06/08Raufoss 2 – 2 Strømmen

Åsane ​Vs Jerv
Åsane ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mjøndalen ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Raufoss ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hødd ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Jerv ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Raufoss ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Hødd ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sandefjord ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/08/15Åsane 1 – 1 Jerv
21/06/15Jerv 1 – 1 Åsane
16/09/12Jerv 3 – 0 Åsane
13/06/12Åsane 3 – 2 Jerv ៕ ណារាជ


ចែករំលែក៖