ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ថាន​ភាព​អាកាស​ធាតុ​ថ្ងៃ​ទី ​២៨ និង​ព្យាករណ៍​អាកាស​ធាតុ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩-៣១ ខែ​មក​រា​ ​ឆ្នាំ ​២០១៥ –

ចែករំលែក៖

d

a

b

c


ចែករំលែក៖