ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី៩ និងព្យាករណ៍ធាតុអាកាសថ្ងៃទី១០-១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

ចែករំលែក៖

weather-bulletins-09-1

weather-bulletins-09-2

weather-bulletins-09-3

weather-bulletins-09-4


ចែករំលែក៖