ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ថាន​ភាព​អាកាស​ធាតុ​ថ្ងៃ​ទី​៥ និង​ព្យាករណ៍​អាកាស​ធាតុ​ថ្ងៃ​ទី​ ​៦-៨ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥

ចែករំលែក៖

1

2

3

4


ចែករំលែក៖