ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សាលារាជធានីភ្នំពេញជូនដំណឹងស្តីពីការប្រារព្ធទិវាបុណ្យបរិស្ថានជាតិ និងអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥៖

ចែករំលែក៖

សាលារាជធានីភ្នំពេញជូនដំណឹងស្តីពីការប្រារព្ធទិវាបុណ្យបរិស្ថានជាតិ និងអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥៖
K-3807


ចែករំលែក៖