ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សា​រលិខិតរបស់ស​មេ្តច​តេជោ ហ៊ុន សែន នា​យករដ្ឋម​ន្ត្រី នៃព្រះរា​ជាណាចក្រកម្ពុ​ជា ក្នុងឱ​កាសទិវាបរិ​ស្ថានជា​តិ និង​អន្តរ​ជាតិ ៥ មិថុនា​

ចែករំលែក៖

សា​រលិខិតរបស់ ស​មេ្តច​តេជោ ហ៊ុន សែន នា​យករដ្ឋម​ន្ត្រី នៃព្រះរា​ជាណាចក្រកម្ពុ​ជាក្ នុងឱ​កាសទិវាបរិ​ស្ថានជា​តិ និង​អន្តរ​ជាតិ ៥ មិថុនា៖​

K-3804


ចែករំលែក៖