ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ព្រឹទ្ធសភាស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា៖

ចែករំលែក៖

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ព្រឹទ្ធសភាស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា៖

ann_today_15_7_2015_1

ann_today_15_7_2015_2

senate

senate (8)

senate (5)

senate (7)

senate (6)

 

senate (4)

senate (3)

senate (2)

senate (1)


ចែករំលែក៖