ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្ដី​ថ្លែង​ការ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្តី​អំពី​អំពើ​ហិង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៧​ ខែ​ តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥ ​

ចែករំលែក៖

សេចក្ដី​ថ្លែង​ការ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្តី​អំពី​អំពើ​ហិង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៧​ ខែ​ តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥

 

សេចក្ដីថ្លែងការ  អំពីអំពើហឹង្សាលើតំណាងរាស្រ្តគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ


ចែករំលែក៖