ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ថ្វាយលិខិតថ្លែងអំណរព្រះគុណ ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា ដែលទ្រង់បានព្រះរាជទាន ព្រះរាជទ្រព្យ១ពាន់ដុល្លារ

ចែករំលែក៖

ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ថ្វាយលិខិតថ្លែងអំណរព្រះគុណ ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា ដែលទ្រង់បានព្រះរាជទាន ព្រះរាជទ្រព្យ១ពាន់ដុល្លារ

kakpat


ចែករំលែក៖