ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងព័ត៌មានណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសរសេរ “គោរមងារសម្តេច” ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ចែករំលែក៖

ក្រសួងព័ត៌មានណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសរសេរ “គោរមងារសម្តេច” ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

CH-00769


ចែករំលែក៖