ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នរបស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ

ចែករំលែក៖

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នរបស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ

21

 

 


ចែករំលែក៖