ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រីករាយជាមួយនឹងស្រាបៀរដ្រាហ្វHEINEKENដ៏ល្អឥតខ្ជោះ Heineken នៅតែបន្តការហ្វឹកហាត់ដល់បុគ្គលិកចាក់ស្រាបៀរក្នុងកម្មវិធីStar Serve ដើម្បីទទួលបានស្រាបៀរដ្រាហ្វដ៏ល្អឥតខ្ចោះគ្រប់ពេលវេលា

ចែករំលែក៖

រីករាយជាមួយនឹងស្រាបៀរដ្រាហ្វHEINEKENដ៏ល្អឥតខ្ជោះ Heineken នៅតែបន្តការហ្វឹកហាត់ដល់បុគ្គលិកចាក់ស្រាបៀរក្នុងកម្មវិធីStar Serve ដើម្បីទទួលបានស្រាបៀរដ្រាហ្វដ៏ល្អឥតខ្ចោះគ្រប់ពេលវេលា

Heineken Star Serve Press Release KH Copy for Release_Page_1

Heineken Star Serve Press Release KH Copy for Release_Page_2

Heineken Star Serve Press Release KH Copy for Release_Page_3

1st Option

2nd Option

3rd Option


ចែករំលែក៖