ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie B ថ្ងៃនេះ Novara, Pescara, Cagliari, Crotone, Spezia ប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួត របស់ខ្លួន

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie B ថ្ងៃនេះក្រុម Novara, Pescara, Cagliari, Crotone, Spezia ប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន នៅចុងរដូវកាលនេះ ។
Avellino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lanciano ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Como ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Entella ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Cesena ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Vercelli ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Ternana ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Novara ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Cesena 1 – 2 Avellino
03/05/14Cesena 2 – 0 Avellino
30/11/13Avellino 0 – 0 Cesena
18/08/13Avellino 1 – 0 Cesena
10/05/08Cesena 1 – 0 Avellino
15/12/07Avellino 3 – 1 Cesena
07/02/06Avellino 2 – 0 Cesena
ទស្សនៈWDW:Avellino 1 – 1 Cesena
Bari(5) Vs Trapani(4)
Bari ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Perugia ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cagliari ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Brescia ៣-២​ ក្រៅផ្ទះ។
Trapani ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Novara ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Vercelli ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Crotone ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Trapani 1 – 0 Bari
18/04/15Trapani 1 – 1 Bari
22/11/14Bari 2 – 1 Trapani
29/03/14Trapani 3 – 4 Bari
26/10/13Bari 1 – 1 Trapani
ទស្សនៈWDW:Bari 0 – 1 Trapani
Livorno(21) Vs Lanciano(18)
Livorno ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cagliari ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Perugia ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ascoli ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lanciano ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Avellino ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Pescara ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Ternana ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Lanciano 2 – 1 Livorno
03/04/15Livorno 1 – 0 Lanciano
08/11/14Lanciano 1 – 0 Livorno
24/03/13Livorno 2 – 0 Lanciano
31/10/12Lanciano 1 – 1 Livorno
ទស្សនៈWDW:Livorno 1 – 0 Lanciano
Novara(9) Vs Modena(19)
Novara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Trapani ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ascoli ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cesena ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Modena ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Crotone ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Salernitana ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Pescara ៥-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Modena 3 – 0 Novara
10/05/14Modena 3 – 1 Novara
07/12/13Novara 1 – 0 Modena
20/04/13Novara 0 – 1 Modena
01/12/12Modena 1 – 0 Novara
29/05/11Novara 2 – 3 Modena
08/01/11Modena 2 – 1 Novara
ទស្សនៈWDW:Novara 2 – 0 Modena
Pescara (3) Vs Latina(17)
Pescara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Entella ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lanciano ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Modena ៥-២ ក្រៅផ្ទះ។
Latina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Spezia ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Crotone ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vicenza ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Latina 0 – 1 Pescara
14/02/15Latina 2 – 0 Pescara
24/09/14Pescara 1 – 1 Latina
26/03/14Latina 0 – 2 Pescara
19/10/13Pescara 0 – 1 Latina
ទស្សនៈWDW:Pescara 2 – 0 Latina
Vercelli (15) Vs Cagliari(1)
Vercelli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cesena ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Trapani ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Perugia ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Cagliari ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Livorno ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bari ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Salernitana ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Cagliari 3 – 0 Vercelli
ទស្សនៈWDW:Vercelli 0 – 1 Cagliari
Salernitana (20) Vs Como(22)
Salernitana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ascoli ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Modena ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cagliari ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Como ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ternana ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Avellino ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Spezia ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Como 2 – 1 Salernitana
01/05/11Salernitana 2 – 0 Como
28/11/10Como 2 – 1 Salernitana
17/04/04Salernitana 1 – 0 Como
20/11/03Como 1 – 0 Salernitana
08/02/02Salernitana 1 – 2 Como
16/09/01Como 1 – 0 Salernitana
ទស្សនៈWDW:Salernitana 2 – 0 Como
Ternana (12) Vs Brescia(11)
Ternana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Como ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Cesena ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Lanciano ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Brescia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vicenza ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Spezia ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bari ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Brescia 0 – 0 Ternana
09/02/15Ternana 2 – 1 Brescia
20/09/14Brescia 0 – 0 Ternana
15/02/14Brescia 1 – 1 Ternana
17/09/13Ternana 1 – 2 Brescia
29/03/13Ternana 1 – 0 Brescia
03/11/12Brescia 1 – 0 Ternana
ទស្សនៈWDW:Ternana 2 – 0 Brescia
Vicenza (14) Vs Perugia(10)
Vicenza ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Brescia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Entella ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Latina ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Perugia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bari ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Livorno ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Vercelli ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/01/16Perugia 0 – 1 Vicenza
07/02/15Vicenza 3 – 1 Perugia
20/09/14Perugia 2 – 2 Vicenza
20/04/05Vicenza 2 – 2 Perugia
14/11/04Perugia 2 – 0 Vicenza
04/03/01Perugia 1 – 0 Vicenza
01/11/00Vicenza 1 – 0 Perugia
ទស្សនៈWDW:Vicenza 0 – 1 Perugia
Crotone(2) Vs Entella(8)
Crotone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Modena ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Latina ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Trapani ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Entella ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Entella ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Vicenza ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Avellino ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Entella 1 – 2 Crotone
23/05/15Crotone 0 – 0 Entella
28/12/14Entella 1 – 1 Crotone
ទស្សនៈWDW:Crotone 2 – 0 Entella
Spezia(7) Vs Ascoli(16)
Spezia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Latina ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Brescia ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Como ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ascoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Salernitana ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Novara ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Livorno ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/15Ascoli 3 – 0 Spezia
09/02/13Spezia 4 – 3 Ascoli
15/09/12Ascoli 2 – 0 Spezia
16/02/08Spezia 0 – 0 Ascoli
22/09/07Ascoli 1 – 0 Spezia
ទស្សនៈWDW:Spezia 2 – 0 Ascoli ៕ ដោយ៖ណារាជ


ចែករំលែក៖