ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

At.Madrid, Barcelona, Levante មានប្រៀបក្នុងទឹកដីបាល់ទាត់នៅ អេស្ប៉ាញថ្ងៃនេះ

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអេស្ប៉ាញ ថ្ងៃនេះក្រុម At.Madrid, Barcelona, Levante ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិប្រកួតល្អ និងមានប្រៀបជាងគូប្រកួតក្នុងទឹកដី របស់ខ្លួន។

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Leganés(17) Vs Málaga(16)
Leganés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Valencia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Granada ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sevilla ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Málaga ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Betis ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bilbao ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Alavés ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/10/16Málaga 4 – 0 Leganés
21/03/99Málaga 3 – 0 Leganés
18/10/98Leganés 0 – 2 Málaga
ទស្សនៈWDW:Leganés 2 – 0 Málaga
ទស្សនៈPD:Leganés 0 – 0 Málaga
ទស្សនៈAsianB: Málaga អាចឈ្នះ

At.Madrid(4) Vs Sevilla(3)
At.Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Valencia ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Granada ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Leverkusen ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sevilla ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Alavés ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Leganés ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leicester ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/10/16Sevilla 1 – 0 At.Madrid
24/01/16At.Madrid 0 – 0 Sevilla
31/08/15Sevilla 0 – 3 At.Madrid
02/03/15Sevilla 0 – 0 At.Madrid
28/09/14At.Madrid 4 – 0 Sevilla
20/01/14At.Madrid 1 – 1 Sevilla
19/08/13Sevilla 1 – 3 At.Madrid
ទស្សនៈWDW:At.Madrid 0 – 1 Sevilla
ទស្សនៈPD:At.Madrid 2 – 1 Sevilla
ទស្សនៈAsianB: At.Madrid អាចឈ្នះ

Gijón(19) Vs Granada(18)
Gijón ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barcelona ៦-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Deportivo ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Valencia ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Granada ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Alavés ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Leganés ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ At.Madrid ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/10/16Granada 0 – 0 Gijón
04/03/16Granada 2 – 0 Gijón
20/10/15Gijón 3 – 3 Granada
18/03/12Granada 2 – 1 Gijón
22/10/11Gijón 2 – 0 Granada
ទស្សនៈWDW:Gijón 2 – 2 Granada
ទស្សនៈPD:Gijón 0 – 0 Granada
ទស្សនៈAsianB: Granada អាចឈ្នះ

Deportivo(15) Vs Celta Vigo(11)
Deportivo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gijón ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Betis ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Barcelona ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Celta Vigo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Krasnodar ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Villarreal ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Krasnodar ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/10/16Celta Vigo 4 – 1 Deportivo
22/07/16Celta Vigo 2 – 0 Deportivo
03/04/16Celta Vigo 1 – 1 Deportivo
22/11/15Deportivo 2 – 0 Celta Vigo
22/02/15Deportivo 0 – 2 Celta Vigo
24/09/14Celta Vigo 2 – 1 Deportivo
14/08/14Celta Vigo 2 – 0 Deportivo
ទស្សនៈWDW:Deportivo2-0Celta Vigo
ទស្សនៈPD:Deportivo 0 – 1 Celta Vigo
ទស្សនៈAsianB: Celta Vigo អាចឈ្នះ

Barcelona(11) Vs Valencia(3)
Barcelona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Celta Vigo ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ ParisSG ៦-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Deportivo ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Valencia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leganés ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ At.Madrid ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Gijón ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Valencia 2 – 3 Barcelona
18/04/16Barcelona 1 – 2 Valencia
11/02/16Valencia 1 – 1 Barcelona
04/02/16Barcelona 7 – 0 Valencia
06/12/15Valencia 1 – 1 Barcelona
18/04/15Barcelona 2 – 0 Valencia
01/12/14Valencia 0 – 1 Barcelona
ទស្សនៈWDW:Barcelona 3-0 Valencia
ទស្សនៈPD:Barcelona 3 – 1 Valencia
ទស្សនៈAsianB: Barcelona អាចឈ្នះ

NKD-36x6_outline

អេស្ប៉ាញ Division 2
Levante(1) Vs Almería(20)
Levante ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sevilla II ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Elche ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Valladolid ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Almería ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Murcia ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Lugo ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Huesca ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/10/16Almería 2 – 2 Levante
06/08/16Almería 2 – 2 Levante
05/04/15Almería 1 – 4 Levante
03/11/14Levante 2 – 1 Almería
16/02/14Levante 1 – 0 Almería
21/09/13Almería 2 – 2 Levante
13/02/11Levante 1 – 0 Almería
ទស្សនៈWDW:Levante 2 – 2 Almería
ទស្សនៈPD:Levante 3 – 0 Almería

Alcorcón(17) Vs Valladolid(8)
Alcorcón ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Córdoba ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sevilla II ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Elche ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Valladolid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lugo ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Huesca ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Levante ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/10/16Valladolid 2 – 0 Alcorcón
31/01/16Alcorcón 0 – 0 Valladolid
31/08/15Valladolid 2 – 0 Alcorcón
15/02/15Valladolid 1 – 0 Alcorcón
15/09/14Alcorcón 0 – 1 Valladolid
17/06/12Valladolid 1 – 1 Alcorcón
14/06/12Alcorcón 0 – 1 Valladolid
ទស្សនៈWDW:Alcorcón 1-1 Valladolid
ទស្សនៈPD:Alcorcón 2 – 2 Valladolid

Tenerife(4) Vs Deportiu(11)
Tenerife ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mallorca ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Mirandés ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Getafe ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Deportiu ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Oviedo ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Vallecano ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Girona ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/10/16Deportiu 0 – 0 Tenerife
ទស្សនៈWDW:Tenerife 1 – 0 Deportiu
ទស្សនៈPD:Tenerife 2 – 0 Deportiu

Girona(2) Vs Cádiz(3)
Girona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mirandés ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Getafe ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Deportiu ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Cádiz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Numancia ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Oviedo ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Oviedo ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/10/16Cádiz 0 – 0 Girona
25/04/10Cádiz 2 – 0 Girona
21/11/09Girona 4 – 0 Cádiz
ទស្សនៈWDW:Girona 2 – 0 Cádiz
ទស្សនៈPD:Girona 3 – 2 Cádiz

Vallecano(21) Vs Oviedo(5)
Vallecano ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Getafe ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Deportiu ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cádiz ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Oviedo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Deportiu ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cádiz ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Numancia ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/10/16Oviedo 2 – 0 Vallecano
09/08/15Vallecano 1 – 1 Oviedo
15/09/05Vallecano 1 – 0 Oviedo
18/03/01Vallecano 0 – 2 Oviedo
01/11/00Oviedo 4 – 1 Vallecano
14/05/00Vallecano 1 – 2 Oviedo
05/01/00Oviedo 2 – 0 Vallecano
ទស្សនៈWDW:Vallecano 0 – 1 Oviedo
ទស្សនៈPD:Vallecano 0 – 2 Oviedo ៕ ដេវីត

khien