ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Video Clip មួយចំនួន របស់លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត និយាយទៅកាន់បងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះអំពី: ១)ការការពារទឹកដី ២)យុទ្ឋសាស្រ្តយូរអង្វែងក្នុងការការពារទឹកដី ៣)ការបិទទិដ្ឋាការ (Visa) របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ៤)ការអភិវឌ្ឍប្រទេស និង ៥)ការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ

Video Clip មួយចំនួនរបស់លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត និយាយទៅកាន់បងប្អូនសហគមខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះអំពី: ១)ការការពារទឹកដី ២)យុទ្ឋសាស្រ្តយូរអង្វែងក្នុងការការពារទឹកដី ៣)ការបិទទិដ្ឋាការ (Visa) របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ៤)ការអភិវឌ្ឍប្រទេស និង ៥)ការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ៖

Video 05: ការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ

NKD-36x6_outline

Video 04: ការអភិវឌ្ឍប្រទេស

Video 03: ការបិទទិដ្ឋាការ (Visa) របស់អាមេរិកសម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា

Video 02: យុទ្ឋសាស្រ្តយូរអង្វែងក្នុងការការពារទឹកដី

Video 01: ការការពារទឹកដី

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុកសម្តេចតេជោ