ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលលក់ពាក្យ ទទួលពាក្យ និងលើកពេលប្រឡងក្របខណ្ឌ័មន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងព័ត៌មាន សម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលលក់ពាក្យ ទទួលពាក្យ និងលើកពេលប្រឡងក្របខណ្ឌ័មន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងព័ត៌មាន សម្រាប់ផែនការក្របខណ្ឌ័ ឆ្នាំ២០២០៕

ដោយ៖ សិលា


ចែករំលែក៖