ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះTrelleborg, Cork, Derry, Paraná មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Trelleborg, Cork, Derry, Paraná ជា ​ក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួត និង មានសង្ឃឹមឈ្នះក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

World – Friendlies
Egypt Vs Guinea
Egypt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nigeria ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nigeria ១-០ ក្នុងផ្ទះ និង ឈ្នះ Tanzania ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Guinea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Malawi ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Malawi ២-១ ក្រៅផ្ទះ និង ចាញ់ Swaziland ១-០​ ក្រៅផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/09/13Egypt 4 – 2 Guinea
11/06/12Guinea 2 – 3 Egypt
12/08/09Egypt 3 – 3 Guinea

Kyrgyzstan Vs Kazakhstan
Kyrgyzstan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Jordan ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Tajikistan ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Iran ៦-០ ក្រៅផ្ទះ។
Kazakhstan​ ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Azerbaijan ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Georgia ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ China PR ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/09/14Kazakhstan7-1Kyrgyzstan
01/06/12Kazakhstan5-2 Kyrgyzstan
07/03/07Kazakhstan2-0Kyrgyzstan
17/04/94Kazakhstan0-0Kyrgyzstan

Uganda Vs Kenya
Uganda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Burkina Faso ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Zimbabwe ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Botswana ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Kenya ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Tanzania ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sudan ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Congo ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/11/15Kenya 2 – 0 Uganda
08/12/12Uganda 2 – 1 Kenya
24/11/12Uganda 1 – 0 Kenya
08/10/11Uganda 0 – 0 Kenya
05/12/10Uganda 2 – 0 Kenya
09/10/10Kenya 0 – 0 Uganda
13/01/09Kenya 0 – 1 Uganda

ស៊ុយអែត Superettan
Trelleborg Vs Frej
Trelleborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Åtvidaberg ៥-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Angelholm ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Lidköping ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Frej ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ AFC United ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Åtvidaberg ២-១ ក្នុង ផ្ទះ និងចាញ់ Brommapo ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/05/16Frej 0 – 2 Trelleborg
18/08/12Frej 2 – 1 Trelleborg

អៀរឡង់ Premier Division
Cork Vs Bray
Cork ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Derry ០-០ ក្រៅ ផ្ទះ ឈ្នះ Longford ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Longford ៥-២ ក្នុងផ្ទះ។
Bray ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dundalk ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Galway ២-០ ក្រៅផ្ទះ និង ស្មើ Derry ២-២ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/16Bray 0 – 2 Cork
04/10/15Bray 0 – 1 Cork
05/09/15Bray 0 – 0 Cork
13/06/15Cork 1 – 0 Bray
29/03/15Bray 0 – 1 Cork
19/08/14Cork 1 – 1 Bray

Shamrock Vs Derry
Shamrock ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wexford ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Athlone ៥-០ ក្រៅ ផ្ទះ និងឈ្នះ Finn Harps ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Derry ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Finn Harps ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Cork ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bohemians ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Derry 3 – 0 Shamrock
19/09/15Derry 1 – 0 Shamrock
09/06/15Shamrock 4 – 1 Derry
20/05/15Derry 0 – 1 Shamrock
11/04/15Derry 0 – 0 Shamrock
08/10/14Derry 2 – 0 Shamrock

អៀរឡង់ FAI Cup
Crumlin Vs Dundalk
Crumlin ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ UCD ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Greystones ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Finn Harps ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Dundalk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Legia ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Legia ១-១ ក្រៅផ្ទះ និង ឈ្នះ Wexford ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ដាណឺម៉ាក Cup
Bornholm Vs Frem
Bornholm ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Roskilde ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fredensborg ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Taastrup ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Frem ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fredensborg ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ B 93 ២-០ ក្នុងផ្ទះ និង ឈ្នះ HIK ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/06/13Frem 1 – 0 Bornholm
03/11/12Bornholm 0 – 3 Frem
21/04/12Bornholm 3 – 1 Frem
03/09/11Frem 1 – 0 Bornholm

Aabyhøj Vs Silkeborg
Aabyhøj ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nørresundby ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Randers ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Skanderborg ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Silkeborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Horsens ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Viborg ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Randers ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Kjellerup Vs Odder
Kjellerup ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brabrand ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ VSK Århus ១-១ ក្នុង ផ្ទះ និងចាញ់ Thisted ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Odder ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Thisted ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Brabrand ១-១ ក្នុងផ្ទះ និង ឈ្នះ Vejgaard ១-០ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/08/16Kjellerup 0 – 1 Odder
13/06/15Odder 3 – 2 Kjellerup
27/09/14Kjellerup 0 – 4 Odder
25/04/11Kjellerup 0 – 0 Odder
11/09/10Odder 1 – 1 Kjellerup
30/04/10Odder 0 – 2 Kjellerup

Skovbakken Vs Kolding
Skovbakken ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ AB Tårnby ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dalum ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Aarhus ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Kolding ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dalum ៥-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sydvest ៤-២ ក្រៅ ផ្ទះ និងឈ្នះ Svendborg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/11/15Kolding 1 – 2 Skovbakken
12/09/15Skovbakken 3 – 1 Kolding
18/04/15Skovbakken 2 – 2 Kolding
16/08/14Kolding 1 – 2 Skovbakken

Varde Vs Jammerbugt
Varde ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Roskilde ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Kolding ២-០ ក្រៅផ្ទះ និង ឈ្នះ Marstal ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Jammerbugt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ VSK Århus ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Aarhus ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brabrand ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/15Varde 2 – 4 Jammerbugt
06/09/14Jammerbugt 1 – 3 Varde
01/06/13Varde 1 – 1 Jammerbugt
13/10/12Jammerbugt 1 – 2 Varde

KFUM Vs B 93
KFUM ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Jægersborg ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Vanløse ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Herlev ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
B 93 ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hvidovre ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Frem ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Holbæk ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

LSF Vs AB
LSF ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fremad ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Karlslunde ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Skovshoved ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
AB ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hobro ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Nykøbing ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Vejle ០-០ ក្រៅផ្ទះ ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Skjold​ Vs HIK
Skjold ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ FB ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Roskilde ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Jægersborg ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
HIK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Avarta ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Holbæk ២-១ ក្រៅផ្ទះ និង ចាញ់ Frem ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/04/13HIK 1 – 1 Skjold
11/08/12Skjold 2 – 3 HIK
26/05/12Skjold 4 – 2 HIK
15/10/11HIK 1 – 2 Skjold

Dalum Vs Holbæk
Dalum ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Kolding ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Svendborg ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និង ស្មើ Sydvest ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Holbæk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Holbæk ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ HIK ២-១ ក្នុងផ្ទះ និង ឈ្នះ B 93 ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/05/16Holbæk 1 – 0 Dalum
19/04/16Dalum 0 – 0 Holbæk

Otterup Vs Hvidovre
Otterup ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Næstved II ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Næsby II ២-០ ក្រៅ ផ្ទះ និងស្មើ Morud ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ។
Hvidovre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ B93 ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Fredensborg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Brønshøj ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ប្រេស៊ីល Serie B
Paysandu Vs Tupi
Paysandu ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Criciúma ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ceará ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Oeste ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tupi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Paraná ២-០ ក្នុង ផ្ទះ ចាញ់ Goiás ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Vasco ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/16Tupi 5 – 1 Paysandu
26/10/14Tupi 0 – 1 Paysandu
19/10/14Paysandu 2 – 1 Tupi

Joinville Vs Bahia
Joinville ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vila Nova ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Luverdense ១-១ ក្នុង ផ្ទះ និងឈ្នះ Criciúma ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bahia​ ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bragantino ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Atlético GO ១-១ ក្នុង ផ្ទះ និងឈ្នះ Avaí ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/05/16Bahia 1 – 0 Joinville
30/07/04Bahia 4 – 1 Joinville

Paraná Vs Sampaio
Paraná ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tupi ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Pelotas ២-០ ក្នុងផ្ទះ និង ចាញ់ Bahia ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sampaio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Goiás ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Vasco ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Avaí ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/16Sampaio 1 – 2 Paraná
29/11/15Sampaio 1 – 1 Paraná
15/08/15Paraná 1 – 0 Sampaio
03/09/14Paraná 0 – 0 Sampaio
19/04/14Sampaio 0 – 2 Paraná

Avaí Vs Luverdense
Avaí ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Pelotas ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bahia ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និង ឈ្នះ Sampaio ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Luverdense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ CRB ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Joinville ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bragantino ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/16Luverdense 1 – 1 Avaí
29/10/14Luverdense 3 – 1 Avaí
02/08/14Avaí 1 – 2 Luverdense

Náutico Vs Londrina
Náutico ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Oeste ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Criciúma ១-០ ក្នុងផ្ទះ និង ឈ្នះ Vila Nova ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Londrina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bragantino ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ CRB ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Goiás ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/16Londrina 1 – 0 Náutico
27/04/04Náutico 5 – 0 Londrina
24/05/03Náutico 2 – 0 Londrina
22/10/02Náutico 2 – 2 Londrina

CRB Vs Oeste
CRB ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Luverdense ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Londrina ១-០ ក្នុង ផ្ទះ និងស្មើ Ceará ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Oeste ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Náutico ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Atlético GO ១-១ ក្រៅផ្ទះ និង ឈ្នះ Paysandu ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/16Oeste 2 – 1 CRB
08/09/15Oeste 0 – 0 CRB
03/06/15CRB 3 – 0 Oeste

Vasco Vs Vila Nova
Vasco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sampaio ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Santos ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និង ស្មើ Tupi ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Vila Nova ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Joinville ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bragantino ២-២ ក្រៅ ផ្ទះ និងចាញ់ Náutico ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/16Vila Nova 0 – 2 Vasco
19/11/14Vasco 3 – 1 Vila Nova
20/08/14Vila Nova 2 – 1 Vasco
14/10/09Vasco 4 – 1 Vila Nova
15/07/09Vila Nova 0 – 2 Vasco

Bragantino Vs Pelotas
Bragantino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vila Nova ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Piracicaba ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Luverdense ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Pelotas ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Avaí ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Paraná ២-០ ក្រៅផ្ទះ និង ចាញ់ Atlético GO ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/16Pelotas 2 – 0 Bragantino

Goiás Vs Criciúma
Goiás ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sampaio ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Tupi ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Londrina ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Criciúma ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Paysandu ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Náutico ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Joinville ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/16Criciúma 3 – 1 Goiás
15/09/14Criciúma 1 – 0 Goiás
28/04/14Goiás 1 – 0 Criciúma
07/10/13Goiás 1 – 1 Criciúma
15/07/13Criciúma 0 – 0 Goiás
12/09/12Goiás 1 – 0 Criciúma
10/06/12Criciúma 3 – 0 Goiás

World – Club Friendlies
Alcalá Vs Getafe
Alcalá ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Pinto ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Valderas ១-០ ក្នុងផ្ទះ និង ចាញ់ Móstoles ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Getafe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tenerife ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Mirandés ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Numancia ០-០ ក្នុងផ្ទះ ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ ៕ ណារាជ
aes


ចែករំលែក៖