ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់ជម្រុះ World Cup ថ្ងៃនេះ Czech, Germany , Denmark, Poland, Chile, Argentina មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ World Cup ថ្ងៃនេះក្រុម Czech, Germany , Denmark, Poland, Chile, Argentina ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូ ប្រកួតក្នុងទឹកដី សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុនៅ តាមតំបន់របស់ខ្លួន ។

ជម្រុះ World Cup តំបន់អឺរ៉ុប
ពូល C
Czech Vs Azerbaijan
Czech ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Armenia ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ N.Ireland ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Germany ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Azerbaijan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Canada ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ San Marino ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Norway ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/09Azerbaijan 2 – 0 Czech

Germany Vs N.Ireland
Germany ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Finland ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Norway ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Czech ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
N.Ireland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wales ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Czech ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ San Marino ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/06/16N.reland 0 – 1 Germany
04/06/05N.Ireland 1 – 4 Germany
09/09/99Germany 4 – 0 N.Ireland
27/03/99N.Ireland 0 – 3 Germany
21/08/97N.reland 1 – 3 Germany
09/11/96Germany 1 – 1 N.Ireland

Norway Vs San Marino
Norway ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Belarus ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Germany ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Azerbaijan ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
San Marino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Croatia ១០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Azerbaijan ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ N.Ireland ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/10/92San Marino 0 – 2 Norway
10/09/92Norway10 – 0 San Marino

ពូល E
Denmark Vs Montenegro
Denmark ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Liechtenstein ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Armenia ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Poland ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Montenegro ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Turkey ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Romania ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Kazakhstan ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/06/15Denmark 2-1Montenegro

Kazakhstan Vs Romania
Kazakhstan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Kyrgyzstan ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Poland ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Montenegro ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Romania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Albania ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Montenegro ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Armenia ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Poland Vs Armenia
Poland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Portugal ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Kazakhstan ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Denmark ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Armenia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Czech ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Denmark ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Romania ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/06/07Armenia 1 – 0 Poland
29/03/07Poland 1 – 0 Armenia
06/06/01Armenia 1 – 1 Poland
29/03/01Poland 4 – 0 Armenia
03/03/99Poland 1 – 0 Armenia

ពូល F
Lithuania Vs Malta
Lithuania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Poland ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Slovenia ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Scotland ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Malta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Malta ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Scotland ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ England ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/06/15Malta 2 – 0 Lithuania
15/11/06Malta 1 – 4 Lithuania
11/02/02Malta 1 – 1 Lithuania

Slovakia Vs Scotland
Slovakia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ England ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Germany ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ England ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Scotland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Italy ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ France ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Malta ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Slovenia Vs England
Slovenia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Turkey ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Lithuania ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Slovakia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
England ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Iceland ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Slovakia ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Malta ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/06/15Slovenia 2 – 3 England
16/11/14England 3 – 1 Slovenia
23/06/10Slovenia 0 – 1 England
05/09/09England 2 – 1 Slovenia

ជម្រុះ World Cup
តំបន់អាមេរិកខាងត្បូង
Bolivia Vs Ecuador
Bolivia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Peru ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Chile ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Brazil ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ecuador ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brazil ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Peru ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Chile ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/10/15Ecuador 2 – 0 Bolivia
16/06/15Ecuador 2 – 3 Bolivia
07/09/14Bolivia 0 – 4 Ecuador
11/09/13Bolivia 1 – 1 Ecuador
08/09/12Ecuador 1 – 0 Bolivia
10/09/09Bolivia 1 – 3 Ecuador
07/09/08Ecuador 3 – 1 Bolivia

Colombia Vs Uruguay
Colombia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Venezuela ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Brazil ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Paraguay ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Uruguay ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Argentina ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Paraguay ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Venezuela ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/10/15Uruguay 3 – 0 Colombia
29/06/14Colombia 2 – 0 Uruguay
11/09/13Uruguay 2 – 0 Colombia
08/09/12Colombia 4 – 0 Uruguay
10/09/09Uruguay 3 – 1 Colombia
07/09/08Colombia 0 – 1 Uruguay
07/02/08Uruguay 2 – 2 Colombia

Chile Vs Peru
Chile ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Paraguay ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bolivia ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ecuador ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Peru ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bolivia ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ecuador ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Argentina ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/10/15Peru 3 – 4 Chile
30/06/15Chile 2 – 1 Peru
11/10/14Chile 3 – 0 Peru
23/03/13Peru 1 – 0 Chile
12/04/12Peru 0 – 3 Chile
22/03/12Chile 3 – 1 Peru
12/10/11Chile 4 – 2 Peru

Argentina Vs Paraguay
Argentina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Uruguay ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Venezuela ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Peru ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Paraguay ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chile ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Uruguay ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Colombia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/10/15Paraguay 0 – 0 Argentina
01/07/15Argentina 6 – 1 Paraguay
14/06/15Argentina 2 – 2 Paraguay
11/09/13Paraguay 2 – 5 Argentina
08/09/12Argentina 3 – 1 Paraguay
26/05/11Argentina 4 – 2 Paraguay
10/09/09Paraguay 1 – 0 Argentina

Venezuela Vs Brazil
Venezuela ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Colombia ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Argentina ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Uruguay ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Brazil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ecuador ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Colombia ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bolivia ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/10/15Brazil 3 – 1 Venezuela
22/06/15Brazil 2 – 1 Venezuela
04/07/11Brazil 0 – 0 Venezuela
15/10/09Brazil 0 – 0 Venezuela
13/10/08Venezuela 0 – 4 Brazil
07/06/08Brazil 0 – 2 Venezuela
12/10/05Brazil 3 – 0 Venezuela

ជម្រុះ World Cup តំបន់អាសុី
ពូល A
Uzbekistan Vs China PR
Uzbekistan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Syria ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Qatar ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Iran ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
China PR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Korea ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Iran ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Syria ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/01/15China PR 2-1 Uzbekistan
06/06/13China PR 1-2 Uzbekistan
05/06/11China PR 1-0 Uzbekistan
16/01/11China PR 2-2 Uzbekistan
18/07/07Uzbekistan 3-0 China PR
27/03/07China PR 3-1 Uzbekistan

Iran Vs Korea
Iran ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Qatar ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ China PR ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Uzbekistan ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Korea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ China PR ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Syria ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Qatar ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/14Iran 1 – 0 Korea
18/06/13Korea 0 – 1 Iran
16/10/12Iran 1 – 0 Korea
22/01/11Iran 0 – 1 Korea
07/09/10Korea 0 – 1 Iran
17/06/09Korea 1 – 1 Iran

Qatar Vs Syria
Qatar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Iran ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Uzbekistan ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Korea ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Syria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Uzbekistan ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Korea ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ China PR ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/03/09Syria 1 – 2 Qatar
13/01/08Syria 0 – 0 Qatar

ពូល B
Australia Vs Japan
Australia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Iraq ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ UAE ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Saudi Arabia ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Japan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ UAE ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Thailand ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Iraq ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/14Japan 2 – 1 Australia
25/07/13Japan 3 – 2 Australia
04/06/13Japan 1 – 1 Australia
12/06/12Australia 1 – 1 Japan
29/01/11Australia 0 – 1 Japan
17/06/09Australia 2 – 1 Japan

Iraq Vs Thailand
Iraq ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Australia ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Saudi Arabia ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Japan ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Thailand ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Saudi Arabia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Japan ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ UAE ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/03/16Iraq 2 – 2 Thailand
08/09/15Thailand 2 – 2 Iraq
25/05/08Thailand 2 – 1 Iraq
07/07/07Thailand 1 – 1 Iraq
16/02/06Thailand 4 – 3 Iraq
22/09/01Thailand 1 – 1 Iraq

Saudi Arabia Vs UAE
Saudi Arabia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Thailand ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Iraq ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Australia ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
UAE ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Japan ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Australia ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Thailand ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/03/16UAE 1 – 1 Saudi Arabia
09/10/15Saudi Arabia 2 – 1 UAE
24/11/14Saudi Arabia 3 – 2 UAE
03/12/10UAE 0 – 1 Saudi Arabia
02/04/09Saudi Arabia 3 – 2 UAE
11/01/09UAE 0 – 3 Saudi Arabia ៕

dwew


ចែករំលែក៖