ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Napoli, Real Madrid, ParisSG, Lille មានរំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Napoli, Real Madrid, ParisSG, Lille ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិប្រកួតល្អ និងមាន រំពឹងឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អុីតាលី Serie A
Empoli(17) Vs Palermo(18)
Empoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bologna ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cagliari ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Atalanta ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Palermo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chievo ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Genoa ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Pescara ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/16Empoli 0 – 0 Palermo
03/11/15Palermo 0 – 1 Empoli
01/03/15Palermo 0 – 0 Empoli
05/10/14Empoli 3 – 0 Palermo
04/02/14Empoli 1 – 1 Palermo
01/09/13Palermo 1 – 2 Empoli
ទស្សនៈWDW:Empoli 1 – 2 Palermo
ទស្សនៈPD:Empoli 0 – 1 Palermo
ទស្សនៈAsianB: Empoli អាចឈ្នះ

Napoli(3) Vs Sampdoria(13)
Napoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cagliari ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Torino ៥-៣ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Fiorentina ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Sampdoria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lazio ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Chievo ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Udinese ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/01/16Sampdoria 2 – 4 Napoli
31/08/15Napoli 2 – 2 Sampdoria
27/04/15Napoli 4 – 2 Sampdoria
02/12/14Sampdoria 1 – 1 Napoli
11/05/14Sampdoria 2 – 5 Napoli
06/01/14Napoli 2 – 0 Sampdoria
ទស្សនៈWDW:Napoli 3 – 0 Sampdoria
ទស្សនៈPD:Napoli 3 – 0 Sampdoria
ទស្សនៈAsianB: Napoli អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Real Madrid(1) Vs Granada (19)
Real Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ América ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Kashima ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sevilla ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Granada ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Málaga ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sociedad ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Osasuna ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/02/16Granada 1 – 2 Real Madrid
19/09/15Real Madrid 1 – 0 Granada
05/04/15Real Madrid 9 – 1 Granada
01/11/14Granada 0 – 4 Real Madrid
25/01/14Real Madrid 2 – 0 Granada
27/08/13Granada 0 – 1 Real Madrid
ទស្សនៈWDW:Real Madrid 3 – 0 Granada
ទស្សនៈPD:Real Madrid 3 – 0 Granada
ទស្សនៈAsianB: Real Madrid អាចឈ្នះ

Eibar(8) Vs At.Madrid(6)
Eibar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leganés ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Gijón ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Osasuna ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
At.Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Guijuelo ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Al Ittihad ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Palmas ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16At.Madrid 3 – 1 Eibar
20/09/15Eibar 0 – 2 At.Madrid
01/02/15Eibar 1 – 3 At.Madrid
31/08/14At.Madrid 2 – 1 Eibar
19/01/02At.Madrid 1 – 0 Eibar
01/09/01Eibar 0 – 3 At.Madrid
ទស្សនៈWDW:Eibar 1 – 0 At.Madrid
ទស្សនៈPD:Eibar 1 – 1 At.Madrid
ទស្សនៈAsianB: At.Madrid អាចឈ្នះ

Palmas (10) Vs Gijón(18)
Palmas ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ At.Madrid ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Huesca ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ At.Madrid ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Gijón ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Espanyol ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Villarreal ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Eibar ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/16Palmas 1 – 1 Gijón
07/12/15Gijón 3 – 1 Palmas
09/03/15Gijón 1 – 1 Palmas
05/10/14Palmas 1 – 1 Gijón
16/06/14Gijón 0 – 1 Palmas
12/06/14Palmas 1 – 0 Gijón
ទស្សនៈWDW:Palmas 3 – 0 Gijón
ទស្សនៈPD:Palmas 2 – 0 Gijón
ទស្សនៈAsianB: Gijón អាចឈ្នះ

Sociedad(5) Vs Sevilla(3)
Sociedad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Granada ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Valladolid ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Villarreal ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Sevilla ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Málaga ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Formentera ៩-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Real Madrid ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/04/16Sevilla 1 – 2 Sociedad
21/11/15Sociedad 2 – 0 Sevilla
22/02/15Sociedad 4 – 3 Sevilla
25/09/14Sevilla 1 – 0 Sociedad
03/03/14Sevilla 1 – 0 Sociedad
29/09/13Sociedad 1 – 1 Sevilla
ទស្សនៈWDW:Sociedad 2 – 2 Sevilla
ទស្សនៈPD:Sociedad 2 – 1 Sevilla
ទស្សនៈAsianB: Sociedad អាចឈ្នះ

បារាំង Cup
ParisSG Vs Bastia
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Guingamp ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lorient ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Club Africain ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Metz ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Rennes ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Marseille ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Bastia 0 – 1 ParisSG
09/01/16ParisSG 2 – 0 Bastia
17/10/15Bastia 0 – 2 ParisSG
12/04/15Bastia 0 – 4 ParisSG
10/01/15Bastia 4 – 2 ParisSG
16/08/14ParisSG 2 – 0 Bastia

Lille Vs Excelsior
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ ParisSG ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Marseille ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Rennes ១-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Excelsior ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sainte-Marienne ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Mulhouse ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Petite-Île ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Strasbourg Vs Épinal
Strasbourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sarre Union ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lens ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Niort ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Épinal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sedan ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Châteauroux ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Concarneau ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/07/16Strasbourg 1 – 0 Épinal
05/03/16Strasbourg 2 – 1 Épinal
19/09/15Épinal 0 – 1 Strasbourg
17/01/15Épinal 2 – 2 Strasbourg
16/08/14Strasbourg 1 – 0 Épinal

Guingamp Vs Havre
Guingamp ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lyon ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ ParisSG ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Metz ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Havre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Saint-Colomba ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Niort ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Tours ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/01/13Havre 0 – 1 Guingamp
04/08/12Guingamp 3 – 3 Havre
25/02/12Havre 3 – 1 Guingamp
24/09/11Guingamp 1 – 0 Havre
30/03/10Havre 2 – 1 Guingamp
27/10/09Guingamp 1 – 2 Havre
12/04/08Guingamp 1 – 1 Havre

ព័រទុយហ្គាល់ Primeira Liga
Nacional(16) Vs Braga(3)
Nacional ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Tondela ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rio Ave ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Boavista ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Braga ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Moreirense ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rio Ave ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Covilhã ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/01/16Nacional 2 – 3 Braga
17/08/15Braga 2 – 1 Nacional
22/02/15Braga 3 – 1 Nacional
21/09/14Nacional 1 – 1 Braga
09/03/14Braga 2 – 1 Nacional
06/10/13Nacional 3 – 0 Braga

Guimarães(5) Vs Benfica(1)
Guimarães ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Arouca ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Vizela ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Paços ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Benfica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rio Ave ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Paços ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Vizela ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Benfica 1 – 0 Guimarães
03/01/16Guimarães 0 – 1 Benfica
18/05/15Guimarães 0 – 0 Benfica
11/01/15Benfica 3 – 0 Guimarães
25/02/14Benfica 1 – 0 Guimarães

Paços(13) Vs Porto(2)
Paços ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Feirense ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Benfica ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Guimarães ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Porto ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chaves ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Feirense ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Moreirense ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/04/16Paços 1 – 0 Porto
06/12/15Porto 2 – 1 Paços
02/02/15Porto 5 – 0 Paços
24/08/14Paços 0 – 1 Porto
10/02/14Porto 3 – 0 Paços
01/09/13Paços 0 – 1 Porto ៕ ដេវីត

EMPOLI, ITALY - JANUARY 23: Riccardo Saponara of Empoli FC battles for the ball with Andrea Bertolacci (L) and Riccardo Momntolivo of AC Milan during the Serie A match between Empoli FC and AC Milan at Stadio Carlo Castellani on January 23, 2016 in Empoli, Italy.  (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)


ចែករំលែក៖