ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ចំនួន៤ករណីបន្ថែមទៀតសរុប១០៧និងជាសៈស្បើយចំនួន២នាក់ទៀតសរុប២៣នាក់

ចែករំលែក៖

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ចំនួន៤ករណីបន្ថែមទៀតសរុប១០៧និងជាសៈស្បើយចំនួន២នាក់ទៀតសរុប២៣នាក់។


 


ចែករំលែក៖