ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Lyon, Brest, Auxerre, Havre, Bastia មានប្រវត្តិខ្លាំងជាងគូប្រកួតនៅបារាំងថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

Caen-Vs-Lyon

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ ក្រុម Lyon, Brest, Auxerre, Havre, Bastia ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងមានប្រៀបជាងគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

បារាំង Ligue 1
Lyon (1) Vs Caen(3)
Lyon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Benfica ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ ParisSG ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nancy ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Caen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ UNFP ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Guingamp ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Lorient ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/16Lyon 4 – 1 Caen
29/08/15Caen 0 – 4 Lyon
09/05/15Caen 3 – 0 Lyon
13/12/14Lyon​3 – 0 Caen
11/02/12Lyon 1 – 2 Caen
22/09/11Caen 1 – 0 Lyon
ទស្សនៈWDW:Lyon 2 – 0 Caen
ទស្សនៈPD:Lyon 2 – 0 Caen
ទស្សនៈAsianB: Lyon អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 2
Ajaccio(11) Vs Bourg(18)
Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Troyes ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lens ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Orléans ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Reims ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Auxerre ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Auxerre ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Bourg en 3 – 0 Ajaccio
07/11/15Ajaccio 2 – 0 Bourg
21/01/12Bourg 3 – 2 Ajaccio
ទស្សនៈWDW:AAjaccio 2 – 0 Bourg
ទស្សនៈPD: Ajaccio 1 – 0 Bourg

Auxerre (9) Vs Clermont(19)
Auxerre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ GFCA Ajaccio ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bourg ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bourg ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Clermont ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Red Star ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Amiens ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sochaux ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Clermont 1 – 2 Auxerre
19/09/15Auxerre 1 – 0 Clermont
17/01/15Auxerre 1 – 1 Clermont
09/08/14Clermont 1 – 1 Auxerre
12/04/14Auxerre 0 – 2 Clermont
09/11/13Clermont 1 – 1 Auxerre
ទស្សនៈWDW:Auxerre 2 – 2 Clermont
ទស្សនៈPD:Auxerre 2 – 2 Clermont

Brest(1) Vs Valenciennes(6)
Brest ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Orléans ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Valenciennes ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Red Star ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Valenciennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sochaux ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Brest ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Reims ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/08/16Brest 0 – 0 Valenciennes
12/03/16Valenciennes 0 – 1 Brest
24/10/15Brest 1 – 2 Valenciennes
25/04/15Brest 1 – 0 Valenciennes
22/11/14Valenciennes 0 – 1 Brest
10/02/13Valenciennes 2 – 1 Brest
ទស្សនៈWDW:Brest 1-0 Valenciennes
ទស្សនៈPD:Brest 0 – 1 Valenciennes

Laval (14) Vs GFCA Ajaccio (7)
Laval ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Niort ​១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Troyes ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Troyes ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
GFCA Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Auxerre ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sochaux ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Havre ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/04/15Laval 0 – 2 GFCA Ajaccio
22/11/14GFCA Ajaccio 1 – 0 Laval
11/05/13Laval 1 – 2 GFCA Ajaccio
15/12/12GFCA Ajaccio 3 – 1 Laval
ទស្សនៈWDW:Laval 0-1GFCA Ajaccio
ទស្សនៈPD:Laval 1 – 0 GFCA Ajaccio

Havre (4) Vs Troyes(13)
Havre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nîmes ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Reims ៥-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ GFCA Ajaccio ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Troyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ajaccio ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់​​ Laval ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Laval ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/15Troyes 2 – 2 Havre
20/09/14Havre 3 – 2 Troyes
03/05/14Havre 2 – 1 Troyes
14/12/13Troyes 0 – 1 Havre
07/04/12Troyes 1 – 0 Havre
26/11/11Havre 3 – 0 Troyes
ទស្សនៈWDW:Havre 2 – 0 Troyes
ទស្សនៈPD:Havre 4 – 0 Troyes

Niort (16) Vs Tours(15)
Niort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Laval ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Strasbourg​ ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Amiens ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tours ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lens ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Orléans ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Strasbourg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/07/16Niort 0 – 2 Tours
30/04/16Tours 1 – 2 Niort
12/12/15Niort 0 – 0 Tours
25/07/15Tours 1 – 1 Niort
25/04/15Tours 1 – 0 Niort
22/11/14Niort 1 – 1 Tours
ទស្សនៈWDW:Niort 1 – 1 Tours
ទស្សនៈPD:Niort 1 – 1 Tours

Sochaux (2) Vs Orléans(12)
Sochaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Valenciennes ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ GFCA Ajaccio ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Clermont ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Orléans ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brest ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Tours ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ajaccio ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/05/15Orléans 1 – 0 Sochaux
02/08/14Sochaux 0 – 1 Orléans
ទស្សនៈWDW:Sochaux 1 – 0 Orléans
ទស្សនៈPD:Sochaux 2 – 2 Orléans

Strasbourg (3) Vs Nîmes(20)
Strasbourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Amiens ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Niort ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Tours ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Nîmes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Havre ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Châteauroux ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lens ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/05/10Strasbourg 1 – 1 Nîmes
05/12/09Nîmes 2 – 1 Strasbourg
17/03/09Nîmes 0 – 2 Strasbourg
07/10/08Strasbourg 5 – 0 Nîmes
09/04/02Nîmes 1 – 3 Strasbourg
31/10/01Strasbourg 1 – 0 Nîmes
ទស្សនៈWDW:Strasbourg 1 – 0 Nîmes
ទស្សនៈPD:Strasbourg 2 – 1 Nîmes

បារាំង National
Avranches(4) Vs Consolat(18)
Avranches ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Caen ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sedan ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Caen ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Consolat ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sedan ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bastia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Créteil ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Consolat 0 – 3 Avranches
17/10/15Avranches 2 – 2 Consolat
07/03/15Avranches 0 – 1 Consolat
20/09/14Consolat 2 – 0 Avranches
ទស្សនៈWDW:Avranches1-0Consolat
ទស្សនៈPD:Avranches 3 – 2 Consolat

Sedan(17) Vs Paris(9)
Sedan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Strasbourg ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Avranches ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Concarneau ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Paris ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Créteil ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Red Star ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Avranches ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/98Paris 1 – 1 Sedan
06/09/97Sedan 3 – 1 Paris
ទស្សនៈWDW:Sedan 0 – 1 Paris
ទស្សនៈPD:Sedan 2 – 0 Paris

Créteil(10) Vs Béziers(5)
Créteil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Red Star ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Paris ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Consolat ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Béziers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ajax ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Belfort ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bastia ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Créteil 1 – 0 Béziers
ទស្សនៈPD:Créteil 0 – 1 Béziers

Bastia(3) Vs Dunkerque(7)
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ajaccio ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Consolat ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Béziers ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Dunkerque ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lille II ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Boulogne ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Belfort ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/05/16Dunkerque 1 – 1 Bastia
09/01/16Bastia 3 – 2 Dunkerque
04/04/15Dunkerque 3 – 0 Bastia
01/11/14Bastia 0 – 0 Dunkerque
05/05/12Dunkerque 2 – 0 Bastia
18/12/11Bastia 3 – 2 Dunkerque
ទស្សនៈWDW:Bastia 0 – 2 Dunkerque
ទស្សនៈPD:Bastia 1 – 1 Dunkerque

Belfort(13) Vs​ Chambly(6)
Belfort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sochaux ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Béziers ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Dunkerque ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Chambly ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់​ Havre ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Quevilly ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Boulogne ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Chambly 6 – 2 Belfort
17/10/15Belfort 1 – 0 Chambly
ទស្សនៈWDW:Belfort 1 – 2 Chambly
ទស្សនៈPD:Belfort 2 – 2 Chambly

Boulogne(14) Vs​ Châteauroux(11)
Boulogne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wasquehal ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dunkerque ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Chambly ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Châteauroux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Herbiers ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Nîmes ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Quevilly ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Châteauroux 3-2 Boulogne
04/09/15Boulogne 1-3 Châteauroux
25/02/12Boulogne 0-1 Châteauroux
24/09/11Châteauroux 2-1 Boulogne
14/05/11Boulogne 3-2 Châteauroux
18/12/10Châteauroux 1-1 Boulogne
ទស្សនៈWDW:Boulogne 1-0 Châteauroux
ទស្សនៈPD:Boulogne 1-2 Châteauroux

Quevilly(8) Vs​ Épinal(12)
Quevilly ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Amiens ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Chambly ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Châteauroux ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Épinal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Strasbourg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Duchère ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Herbiers ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/03/13Épinal 2 – 2 Quevilly
29/09/12Quevilly 1 – 1 Épinal
04/05/12Épinal 0 – 1 Quevilly
03/12/11Quevilly 0 – 3 Épinal
ទស្សនៈWDW:Quevilly 1 – 0 Épinal
ទស្សនៈPD:Quevilly 1 – 0 Épinal

Herbiers(16) Vs​ Pau(15)
Herbiers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fontenay ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Châteauroux ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Épinal ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Pau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bordeaux ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Concarneau ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Duchère ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/04/15Pau 1 – 2 Herbiers
09/11/14Herbiers 6 – 0 Pau
07/03/10Pau 2 – 2 Herbiers
12/09/09Herbiers 1 – 0 Pau
ទស្សនៈWDW:Herbiers 0 – 1 Pau
ទស្សនៈPD:Herbiers 1 – 1 Pau

Duchère (1) Vs​ Concarneau(2)
Duchère ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lyon II ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Épinal ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Pau ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Concarneau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Trélissac ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Pau ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sedan ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Duchère 1-1 Concarneau
ទស្សនៈPD:Duchère 1 – 1 Concarneau ៕


ចែករំលែក៖