ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Lyon, Nice, Montpellier, Metz រំពឹងឈ្នះនៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះក្រុម Lyon, Nice, Montpellier, Metz ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងមាន រំពឹងឈ្នះគូប្រកួតទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដី។

Dijon(18) Vs Lyon (1)
Dijon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Metz ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Nantes ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lille ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lyon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ PSG ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nancy ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Caen ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/01/12Lyon 3 – 1 Dijon
11/09/11Dijon 1 – 2 Lyon
ទស្សនៈWDW:Dijon 0 – 1 Lyon
ទស្សនៈPD:Dijon 2 – 2 Lyon
ទស្សនៈAsianB: Dijon អាចឈ្នះ

Nancy(20) Vs Guingamp(5)
Nancy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gijón ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lyon ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rennes ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Guingamp ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Caen ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Monaco ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Marseille ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/03/05Nancy 2 – 1 Guingamp
24/09/04Guingamp 3 – 2 Nancy
26/04/97Guingamp 0 – 1 Nancy
06/11/96Nancy 2 – 0 Guingamp
ទស្សនៈWDW:Nancy 1 – 3 Guingamp
ទស្សនៈPD:Nancy 2 – 1 Guingamp
ទស្សនៈAsianB: Guingamp អាចឈ្នះ

Montpellier(13) Vs Rennes(9)
Montpellier ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Betis ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Angers ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Saint-Étienne ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Rennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Swansea ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Nice ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nancy ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/16Montpellier 2 – 0 Rennes
16/08/15Rennes 1 – 0 Montpellier
03/05/15Montpellier 0 – 0 Rennes
07/12/14Rennes 0 – 4 Montpellier
16/02/14Rennes 2 – 2 Montpellier
27/09/13Montpellier 0 – 0 Rennes
ទស្សនៈWDW:Montpellier 1 – 0 Rennes
ទស្សនៈPD:Montpellier 3 – 0 Rennes
ទស្សនៈAsianB: Montpellier អាចឈ្នះ

Nice(3) Vs Lille(10)
Nice ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sporting ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Rennes ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Angers ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Qabala ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Metz ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dijon ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/01/16Lille 1 – 1 Nice
01/11/15Nice 0 – 0 Lille
15/02/15Lille 0 – 0 Nice
25/09/14Nice 1 – 0 Lille
02/02/14Nice 1 – 0 Lille
15/09/13Lille 0 – 2 Nice
ទស្សនៈWDW:Nice 2 – 0 Lille
ទស្សនៈPD:Nice 2 – 1 Lille
ទស្សនៈAsianB: Lille អាចឈ្នះ

Caen(12) Vs Bastia(7)
Caen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Guingamp ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lorient ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lyon ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Genoa ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ PSG ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lorient ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/05/16Caen 0 – 0 Bastia
01/11/15Bastia 1 – 0 Caen
17/05/15Bastia 1 – 1 Caen
21/12/14Caen 1 – 1 Bastia
17/12/14Bastia 3 – 2 Caen
16/01/10Caen 1 – 0 Bastia
ទស្សនៈWDW:Caen 1 – 3 Bastia
ទស្សនៈPD:Caen 1 – 0 Bastia
ទស្សនៈAsianB: Bastia អាចឈ្នះ

Metz(15) Vs Angers(17)
Metz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dijon ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lille ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ PSG ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Angers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bournemouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Montpellier ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Nice ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/03/14Angers 2 – 2 Metz
26/10/13Metz 1 – 0 Angers
28/04/12Metz 1 – 1 Angers
21/12/11Angers 2 – 0 Metz
09/04/11Angers 0 – 0 Metz
23/10/10Metz 1 – 1 Angers
ទស្សនៈWDW:Metz 2 – 0 Angers
ទស្សនៈPD:Metz 3 – 1 Angers
ទស្សនៈAsianB: Angers អាចឈ្នះ ៕

 

spurs_palace_main


ចែករំលែក៖