ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Cirbonero, Vallecano, Toledo, Mallorca មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Cirbonero, Vallecano, Toledo, Mallorca ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិប្រកួតល្អ និង មានសង្ឃឹមយកឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដី របស់ខ្លួន ។

World – Friendlies
Panama Vs Mexico
Panama ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Guatemala ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Jamaica ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Costa Rica ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Mexico ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ El Salvador ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Honduras ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ New Zealand ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/10/15Mexico 1 – 0 Panama
23/07/15Panama 1 – 2 Mexico
13/10/14Mexico 1 – 0 Panama
12/10/13Mexico 2 – 1 Panama
25/07/13Panama 2 – 1 Mexico

អេស្ប៉ាញ Cup
Tudelano Vs Formentera
Tudelano ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Caudal ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Guijuelo ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Mutilvera ១-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Formentera ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Llosetense ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Binissalem ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Alcúdia ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Mallorca Vs Murcia
Mallorca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Mallorca ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lugo ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Huesca ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Murcia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Mallorca ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Mirandés ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Getafe ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/09/16Mallorca 0 – 0 Murcia

Cirbonero Vs Guijuelo
Cirbonero ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burladés ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Pamplona ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Valle Egüés ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Guijuelo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Osasuna II ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Tudelano ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ponferradina ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Vallecano Vs Gimnàstic
Vallecano ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Deportiu ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cádiz ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Oviedo ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Gimnàstic ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sevilla II ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sant Andreu ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Elche ៤-៤ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/02/11Vallecano 1 – 1 Gimnàstic
19/09/10Gimnàstic 0 – 1 Vallecano
24/04/10Vallecano 2 – 3 Gimnàstic
22/11/09Gimnàstic 1 – 1 Vallecano
22/03/09Vallecano 3 – 2 Gimnàstic

Santander Vs Amorebieta
Santander ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lealtad ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Valladolid II ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Osasuna II ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Amorebieta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Albacete ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gernika ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Leioa ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Leonesa Vs Albacete
Leonesa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Boiro ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Arandina ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Caudal ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Albacete ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sestao River ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ La Roda ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Gernika ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Hércules Vs Cornellà
Hércules ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Eldense ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Badalona ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Esportiu ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Cornellà ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gavà ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Barcelona II ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sabadell ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/04/16Hércules 0 – 0 Cornellà
23/11/15Cornellà 1 – 1 Hércules
26/04/15Hércules 2 – 1 Cornellà
07/12/14Cornellà 1 – 2 Hércules

Toledo Vs Caudal
Toledo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Navalcarnero ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mensajero ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Real Madrid II ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Caudal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tudelano ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ponferradina ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leonesa ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Cádiz Vs Córdoba
Cádiz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Oviedo ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Vallecano ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Girona ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Córdoba ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gimnàstic ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Zaragoza ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Numancia ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/08/14Córdoba 2 – 2 Cádiz
13/02/10Córdoba 1 – 0 Cádiz
12/09/09Cádiz 0 – 0 Córdoba
24/02/08Córdoba 2 – 2 Cádiz
22/09/07Cádiz 0 – 1 Córdoba

Valladolid Vs Tenerife
Valladolid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Huesca ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Levante ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Alcorcón ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Tenerife ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mirandés ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Getafe ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Deportiu ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/09/16Tenerife 1 – 0 Valladolid
21/05/16Tenerife 3 – 1 Valladolid
20/12/15Valladolid 4 – 1 Tenerife
23/02/15Tenerife 2 – 0 Valladolid
22/09/14Valladolid 2 – 1 Tenerife
14/05/11Tenerife 3 – 2 Valladolid

ប្រេសុីល Serie A
Chapecoense Vs Recife
Chapecoense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Independiente ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Vitória ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Atlético PR ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Recife ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Santos ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fluminense ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ São Paulo ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/06/16Recife 5 – 1 Chapecoense
28/09/15Recife 3 – 0 Chapecoense
28/06/15Chapecoense 1- 1 Recife
14/05/15Recife 2 – 0 Chapecoense
07/05/15Chapecoense 2- 0 Recife
14/09/14Chapecoense 3- 1 Recife
28/04/14Recife 2 – 1 Chapecoense

ឆេក Cup
Písek Vs Liberec
Písek ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dobrovice ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hořovicko ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Králův Dvůr ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Liberec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Slavia Praha ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ PAOK ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Teplice ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

České Vs Sparta
České ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Frýdek-Místek ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Baník ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Opava ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Slavia ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ InterMilan ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Zbrojovka ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/06/16Praha 2 – 1 České
23/05/15České 1 – 3 Praha
22/11/14Praha 4 – 0 České
02/03/13České 0 – 2 Praha
19/08/12Praha 3 – 1 České
12/05/12Praha 3 – 0 České
31/07/11České 2 – 4 Praha

ដាណឺម៉ាក Cup
Skive Vs Silkeborg
Skive ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Vejle ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Vendsyssel ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Fredericia ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Silkeborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Esbjerg ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ AaB ៥-៣ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Nordsjælland ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/05/16Silkeborg 3 – 1 Skive
20/03/16Skive 1 – 1 Silkeborg
09/02/16Silkeborg 2 – 1 Skive
16/08/15Silkeborg 2 – 1 Skive
24/01/15Silkeborg 2 – 0 Skive
29/05/09Silkeborg 2 – 1 Skive
19/10/08Skive 2 – 6 Silkebor ៕

ទិដ្ឋភាពប្រកួតរវាងក្រុម New Zealand នឹងក្រុម Mexico កាលពីកន្លងទៅ

ទិដ្ឋភាពប្រកួតរវាងក្រុម New Zealand នឹងក្រុម Mexico កាលពីកន្លងទៅ


ចែករំលែក៖