ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះ Chelsea ប៉ះ Leicester ខណៈ Arsenal, ManCity មានប្រៀបជាងគូប្រកួត

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះក្រុម Chelsea ស្វាគមន៍អតីតម្ចាស់ជើងឯក Leicester។ ចំណែកក្រុម LArsenal, ManCity ជាក្រុម ដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួតទាំងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Chelsea(7) Vs Leicester(12)
Chelsea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leicester ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Arsenal ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hull ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Leicester៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man United ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Porto ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Southampton ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/09/16Leiceste 2 – 4 Chelsea
15/05/16Chelsea 1 – 1 Leicester
15/12/15Leicester 2 – 1 Chelsea
30/04/15Leicester 1 – 3 Chelsea
23/08/14Chelsea 2 – 0 Leicester
18/03/12Chelsea 5 – 2 Leicester
ទស្សនៈWDW:Chelsea 3 – 0 Leicester
ទស្សនៈPD:Chelsea 2 – 0 Leicester
ទស្សនៈAsianB: Leicester អាចឈ្នះ

Bournemouth(13) Vs Hull(15)
Bournemouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Preston ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Everton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Watford ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stoke ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Liverpool ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Chelsea ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/05Bournemouth 0 – 4 Hull
07/08/04Hull 1 – 0 Bournemouth
19/04/03Hull 3 – 1 Bournemouth
21/12/02Bournemouth 0 – 0 Hull
09/03/96Hull 1 – 1 Bournemouth
23/12/95Bournemouth 2 – 0 Hull
ទស្សនៈWDW:Bournemouth 2 – 0 Hull
ទស្សនៈPD:Bournemouth 0 – 1 Hull
ទស្សនៈAsianB:Bournemouth អាចឈ្នះ

Arsenal(3) Vs Swansea(17)
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chelsea ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Basel ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Burnley ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ ManCity ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ ManCity ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Liverpool ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/03/16Arsenal 1 – 2 Swansea
31/10/15Swansea 0 – 3 Arsenal
12/05/15Arsenal 0 – 1 Swansea
09/11/14Swansea 2 – 1 Arsenal
26/03/14Arsenal 2 – 2 Swansea
28/09/13Swansea 1 – 2 Arsenal
ទស្សនៈWDW:Arsenal 2 – 0 Swansea
ទស្សនៈPD:Arsenal 2 – 0 Swansea
ទស្សនៈAsianB: Arsenal អាចឈ្នះ

ManCity(1) Vs Everton(5)
ManCity ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Swansea ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Celtic ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Tottenham ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Norwich ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bournemouth ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Crystal ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/01/16ManCity 3 – 1 Everton
14/01/16ManCity 0 – 0 Everton
07/01/16Everton 2 – 1 ManCity
23/08/15Everton 0 – 2 ManCity
10/01/15Everton 1 – 1 ManCity
07/12/14ManCity 1 – 0 Everton
ទស្សនៈWDW:ManCity 1 – 0 Everton
ទស្សនៈPD:ManCity 3 – 2 Everton
ទស្សនៈAsianB: ManCity អាចឈ្នះ

Stoke(19) Vs Sunderland(20)
Stoke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hull ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ West Brom ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ ManUnited ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ QPR ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Crystal ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ West Brom ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Stoke 1 – 1 Sunderland
28/11/15Sunderland 2 – 0 Stoke
25/04/15Stoke 1 – 1 Sunderland
04/10/14Sunderland 3 – 1 Stoke
24/09/14Sunderland 1 – 2 Stoke
30/01/14Sunderland 1 – 0 Stoke
ទស្សនៈWDW:Stoke 1 – 1 Sunderland
ទស្សនៈPD:Stoke 0 – 2 Sunderland
ទស្សនៈAsianB: Stoke អាចឈ្នះ

West Brom(9) Vs Tottenham(2)
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ West Ham ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Stoke ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sunderland ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Middlesbrough ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ CSKA Moscow ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Man City ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/04/16Tottenham 1-1 West Brom
05/12/15West Brom 1-1 Tottenham
31/01/15West Brom 0-3 Tottenham
21/09/14Tottenham 0-1 West Brom
12/04/14West Brom 3-3 Tottenham
26/12/13Tottenham 1-1 West Brom
ទស្សនៈWDW:West Brom 1-2 Tottenham
ទស្សនៈPD:West Brom 0-3 Tottenham
ទស្សនៈAsianB: Tottenham អាចឈ្នះ

Crystal(8) Vs West Ham(18)
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southampton ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sunderland ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Everton ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
West Ham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Accrington ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Southampton ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Middlesbrough ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16West Ham 2 – 2 Crystal
17/10/15Crystal 1 – 3 West Ham
28/02/15West Ham 1 – 3 Crystal
23/08/14Crystal 1 – 3 West Ham
19/04/14West Ham 0 – 1 Crystal
04/12/13Crystal 1 – 0 West Ham
ទស្សនៈWDW:Crystal 3 – 0 West Ham
ទស្សនៈPD:Crystal 1 – 0 West Ham
ទស្សនៈAsianB: West Ham អាចឈ្នះ ៕ ណារាជ

 

dwe


ចែករំលែក៖