ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Juventus, At.Madrid, Barcelona, PSV, Celtic សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម ខ្លាំង Juventus, At.Madrid, Barcelona, PSV, Celtic ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាង គូប្រកួត និងមានសង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុក្នុង រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អុីតាលី Serie A
Napoli(2) Vs Roma(3)
Napoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chievo ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Benfica ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Atalanta ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Roma ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Torino ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Astra ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ InterMilan ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/04/16Roma 1 – 0 Napoli
14/12/15Napoli 0 – 0 Roma
04/04/15Roma 1 – 0 Napoli
01/11/14Napoli 2 – 0 Roma
10/03/14Napoli 1 – 0 Roma
13/02/14Napoli 3 – 0 Roma
ទស្សនៈWDW:Napoli 3 – 0 Roma
ទស្សនៈPD:Napoli 2 – 2 Roma
ទស្សនៈAsianB: Roma អាចឈ្នះ

Pescara(17) Vs Sampdoria(15)
Pescara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Torino ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Genoa ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chievo ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Sampdoria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bologna ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cagliari ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Palermo ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/01/13Sampdoria 6 – 0 Pescara
16/09/12Pescara 2 – 3 Sampdoria
20/05/12Sampdoria 1 – 3 Pescara
20/12/11Pescara 1 – 0 Sampdoria
10/06/01Pescara 2 – 2 Sampdoria
21/01/01Sampdoria 1 – 1 Pescara
ទស្សនៈWDW:Pescara0-1 Sampdoria
ទស្សនៈPD:Pescara 0 – 1 Sampdoria
ទស្សនៈAsianB: Pescara អាចឈ្នះ

Juventus(1) Vs Udinese(16)
Juventus ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Palermo ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Zagreb ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Empoli ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Udinese ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fiorentina ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sassuolo ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Lazio ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/01/16Udinese 0 – 4 Juventus
23/08/15Juventus 0 – 1 Udinese
01/02/15Udinese 0 – 0 Juventus
14/09/14Juventus 2 – 0 Udinese
15/04/14Udinese 0 – 2 Juventus
02/12/13Juventus 1 – 0 Udinese
ទស្សនៈWDW:Juventus 3 – 0 Udinese
ទស្សនៈPD:Juventus 3 – 0 Udinese
ទស្សនៈAsianB: Juventus អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Leganés(11) Vs Sevilla(3)
Leganés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Valencia ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Granada ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Eibar ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Sevilla ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bilbao ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lyon ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Alavés ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/02/01Sevilla 4 – 2 Leganés
30/09/00Leganés 1 – 1 Sevilla
21/02/99Sevilla 1 – 0 Leganés
20/09/98Leganés 0 – 1 Sevilla
15/03/98Sevilla 3 – 2 Leganés
02/11/97Leganés 1 – 0 Sevilla
ទស្សនៈWDW:Leganés 0 – 1 Sevilla
ទស្សនៈPD:Leganés 0 – 0 Sevilla
ទស្សនៈAsianB: Leganés អាចឈ្នះ

Barcelona(4) Vs Deportivo(13)
Barcelona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gijón ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Moncheng ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Celta Vigo ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ។
Deportivo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leganés ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ At.Madrid ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Gijón ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/04/16Deportivo 0 – 8 Barcelona
12/12/15Barcelona 2 – 2 Deportivo
23/05/15Barcelona 2 – 2 Deportivo
19/01/15Deportivo 0 – 4 Barcelona
10/03/13Barcelona 2 – 0 Deportivo
21/10/12Deportivo 4 – 5 Barcelona
ទស្សនៈWDW:Barcelona1-0Deportivo
ទស្សនៈPD:Barcelona 3 – 0 Deportivo
ទស្សនៈAsianB: Barcelona អាចឈ្នះ

At.Madrid (1) Vs Granada(20)
At.Madrid៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Deportivo ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bayern Münich ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Valencia ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Granada ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bilbao ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Alavés ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Leganés ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/04/16At.Madrid 3 – 0 Granada
06/12/15Granada 0 – 2 At.Madrid
23/05/15Granada 0 – 0 At.Madrid
18/01/15At.Madrid 2 – 0 Granada
27/03/14At.Madrid 1 – 0 Granada
01/11/13Granada 1 – 2 At.Madrid
ទស្សនៈWDW:At.Madrid 3-0 Granada
ទស្សនៈPD:At.Madrid 4 – 0 Granada
ទស្សនៈAsianB: At.Madrid អាចឈ្នះ

Betis (15) Vs Real Madrid(2)
Betis ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sevilla ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Málaga ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sociedad ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Real Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Palmas ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Dortmund ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Eibar ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/01/16Betis 1 – 1 Real Madrid
30/08/15Real Madrid 5 – 0 Betis
18/01/14Betis 0 – 5 Real Madrid
19/08/13Real Madrid 2 – 1 Betis
20/04/13Real Madrid 3 – 1 Betis
25/11/12Betis 1 – 0 Real Madrid
ទស្សនៈWDW:Betis 0 – 1 Real Madrid
ទស្សនៈPD:Betis 0 – 2 Real Madrid
ទស្សនៈAsianB: Real Madrid អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eredivisie
Sparta (8) Vs Willem II (16)
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dordrecht ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Utrecht ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Alkmaar ១-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Willem II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ajax ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ NEC ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Feyenoord ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/01/14Sparta 1 – 2 Willem II
24/08/13Willem II 3 – 0 Sparta
13/05/12Sparta 1 – 1 Willem II
11/05/12Willem II 2 – 1 Sparta
25/02/12Sparta 2 – 1 Willem II
01/10/11Willem II 2 – 1 Sparta
ទស្សនៈWDW:Sparta 1 – 0 Willem II
ទស្សនៈPD:Sparta 2 – 0 Willem II
ទស្សនៈAsianB: Willem II អាចឈ្នះ

Utrecht (14) Vs Go Ahead (12)
Utrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sparta ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ajax ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Graafschap ០-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Go Ahead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dongen ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Alkmaar ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Excelsior ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/04/15Go Ahead 0 – 2 Utrecht
05/10/14Utrecht 2 – 3 Go Ahead
22/12/13Go Ahead 2 – 1 Utrecht
04/08/13Utrecht 1 – 1 Go Ahead
09/04/96Utrecht 1 – 0 Go Ahead
30/09/95Go Ahead 2 – 3 Utrecht
ទស្សនៈWDW:Utrecht 2 – 2 Go Ahead
ទស្សនៈPD:Utrecht 1 – 1 Go Ahead
ទស្សនៈAsianB: Utrecht អាចឈ្នះ

PSV (3) Vs Heracles (13)
PSV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Excelsior ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Rostov ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Heerenveen ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Heracles ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Maassluis ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Groningen ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Twente ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/16PSV 2 – 0 Heracles
17/12/15Heracles 2 – 3 PSV
20/09/15Heracles 2 – 1 PSV
10/05/15PSV 2 – 0 Heracles
09/11/14Heracles 1 – 2 PSV
15/02/14PSV 2 – 1 Heracles
ទស្សនៈWDW:PSV 1 – 0 Heracles
ទស្សនៈPD:PSV 1 – 0 Heracles
ទស្សនៈAsianB: PSV អាចឈ្នះ
Alkmaar (5) Vs Vitesse (6)
Alkmaar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Go Ahead ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Zenit ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sparta ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Vitesse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ De Dijk ៧-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Twente ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Groningen ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/16Alkmaar 1 – 0 Vitesse
08/11/15Vitesse 0 – 2 Alkmaar
14/03/15Vitesse 3 – 1 Alkmaar
23/11/14Alkmaar 1 – 0 Vitesse
05/02/14Vitesse 0 – 2 Alkmaar
01/09/13Alkmaar 1 – 1 Vitesse
ទស្សនៈWDW:Alkmaar 2 – 0 Vitesse
ទស្សនៈPD:Alkmaar 2 – 1 Vitesse
ទស្សនៈAsianB: Vitesse អាចឈ្នះ

Groningen (15) Vs Heerenveen(4)
Groningen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Heracles ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Vitesse ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Breda ១-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Heerenveen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Graafschap ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Den Haag ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ PSV ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/05/16Heerenveen 1-2 Groningen
13/09/15Groningen 3-1 Heerenveen
22/02/15Heerenveen 3-1 Groningen
07/12/14Groningen 1-1 Heerenveen
09/02/14Groningen 1-3 Heerenveen
15/09/13Heerenveen 4-2 Groningen
ទស្សនៈWDW:Groningen 1-3 Heerenveen
ទស្សនៈPD:Groningen 0-2 Heerenveen
ទស្សនៈAsianB: Heerenveen អាចឈ្នះ

ស្កុតឡេន Premiership
Partick (12) Vs Hamilton (9)
Partick ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kilmarnock ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Motherwell ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rangers ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hamilton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Motherwell ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ St. Johnstone ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Inverness ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/05/16Partick 2 – 2 Hamilton
19/03/16Hamilton 1 – 2 Partick
24/10/15Partick 1 – 1 Hamilton
01/08/15Hamilton 0 – 0 Partick
09/05/15Hamilton 1 – 1 Partick
ទស្សនៈWDW:Partick 2 – 2 Hamilton
ទស្សនៈPD:Partick 0 – 0 Hamilton
ទស្សនៈAsianB: Hamilton អាចឈ្នះ

Hearts (3) Vs Dundee (10)
Hearts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ St. Johnstone ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ross ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Motherwell ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Dundee ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Aberdeen ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Inverness ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Celtic ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Dundee 0 – 1 Hearts
21/11/15Hearts 1 – 1 Dundee
08/08/15Dundee 1 – 2 Hearts
23/07/14Dundee 3 – 0 Hearts
27/04/13Dundee 1 – 0 Hearts
ទស្សនៈWDW:Hearts 2 – 0 Dundee
ទស្សនៈPD:Hearts 2 – 0 Dundee
ទស្សនៈAsianB: Hearts អាចឈ្នះ

St. Johnstone (4) Vs Kilmarnock (11)
St. Johnstone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Aberdeen ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hamilton ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ross ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Kilmarnock ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Partick ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Celtic ៦-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Aberdeen ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Kilmarnock 3-0 St.Johnstone
09/01/16St.Johnstone 0-1 Kilmarnock
07/11/15St.Johnstone 2-1 Kilmarnock
19/09/15Kilmarnock 2-1 St.Johnstone
28/02/15St.Johnstone 0-0 Kilmarnock
ទស្សនៈWDW:St.Johnstone 2-0 Kilmarnock
ទស្សនៈPD:St.Johnstone 1-0 Kilmarnock
ទស្សនៈAsianB: Kilmarnock អាចឈ្នះ

Aberdeen (2) Vs Ross (7)
Aberdeen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ St. Johnstone ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Rangers ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Kilmarnock ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ross ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Rangers ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hearts ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ St. Johnstone ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/05/16Aberdeen 0 – 4 Ross
17/01/16Ross 2 – 3 Aberdeen
28/11/15Aberdeen 3 – 1 Ross
17/10/15Ross 2 – 0 Aberdeen
07/02/15Aberdeen 4 – 0 Ross
ទស្សនៈWDW:Aberdeen 1 – 0 Ross
ទស្សនៈPD:Aberdeen 1 – 0 Ross
ទស្សនៈAsianB: Ross អាចឈ្នះ

Celtic (1) Vs Motherwell (6)
Celtic ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Kilmarnock ៦-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ ManCity ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Dundee ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Motherwell ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hamilton ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Partick ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hearts ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/08/16Celtic 5 – 0 Motherwell
15/05/16Celtic 7 – 0 Motherwell
09/04/16Motherwell 1 – 2 Celtic
19/12/15Celtic 1 – 2 Motherwell
17/10/15Motherwell 0 – 1 Celtic
ទស្សនៈWDW:Celtic 2 – 0 Motherwell
ទស្សនៈPD:Celtic 3 – 1 Motherwell
ទស្សនៈAsianB: Celtic អាចឈ្នះ ៕

 

gyr


ចែករំលែក៖