ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន​និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់​ថ្ងៃទី១៥​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៦​ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

ចែករំលែក៖

ព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

dw

 


ចែករំលែក៖