ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះ Bayern Münich, Köln, Leverkusen មានសង្ឃឹមឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះក្រុម Bayern Münich, Bayern Münich, Köln, Leverkusenជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួត សង្ឃឹមឈ្នះទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដីចុង សប្តាហ៍នេះ ។

Moncheng(9) Vs Hamburger(18)
Moncheng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ingolstadt ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Barcelona ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Schalke ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hamburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hertha ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Magdeburg ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/16Hamburger 3-2 Moncheng
12/09/15Moncheng 0 – 3 Hamburger
12/07/15Moncheng 0 – 0 Hamburger
22/02/15Hamburger 1 – 1 Moncheng
25/09/14Moncheng 1 – 0 Hamburger
30/03/14Moncheng 3 – 1 Hamburger
ទស្សនៈWDW:Moncheng 3-0 Hamburger
ទស្សនៈPD:Moncheng 2 – 0 Hamburger
ទស្សនៈAsianB: Hamburger អាចឈ្នះ

Köln (4) Vs Ingolstadt(17)
Köln ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leipzig ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bayern Münich ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bonner ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Ingolstadt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Moncheng ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Hoffenheim ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Würzburger ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/03/16Ingolstadt 1 – 1 Köln
26/09/15Köln 1 – 1 Ingolstadt
26/07/14Ingolstadt 2 – 0 Köln
25/04/14Ingolstadt 1 – 1 Köln
23/11/13Köln 0 – 1 Ingolstadt
19/05/13Ingolstadt 0 – 3 Köln
ទស្សនៈWDW:Köln 3 – 0 Ingolstadt
ទស្សនៈPD:Köln 2 – 0 Ingolstadt
ទស្សនៈAsianB: Köln អាចឈ្នះ

Augsburg(12) Vs Schalke(16)
Augsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leverkusen ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Darmstadt ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leipzig ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Schalke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hoffenheim ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Salzburg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Moncheng ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Schalke 1 – 1 Augsburg
13/12/15Augsburg 2 – 1 Schalke
05/04/15Augsburg 0 – 0 Schalke
01/11/14Schalke 1 – 0 Augsburg
15/03/14Augsburg 1 – 2 Schalke
05/10/13Schalke 4 – 1 Augsburg
ទស្សនៈWDW:Augsburg 1 – 0 Schalke
ទស្សនៈPD:Augsburg 1 – 0 Schalke
ទស្សនៈAsianB: Schalke អាចឈ្នះ

Hoffenheim(7) Vs Freiburg(10)
Hoffenheim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Darmstadt ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Schalke ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ingolstadt ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Freiburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hamburger ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dortmund ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Frankfurt ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/15Freiburg 1 – 1 Hoffenheim
24/09/14Hoffenheim 3 – 3 Freiburg
08/02/14Freiburg 1 – 1 Hoffenheim
24/08/13Hoffenheim 3 – 3 Freiburg
02/02/13Hoffenheim 2 – 1 Freiburg
16/09/12Freiburg 5 – 3 Hoffenheim
ទស្សនៈWDW:Hoffenheim2-0Freiburg
ទស្សនៈPD:Hoffenheim 1 – 0 Freiburg
ទស្សនៈAsianB: Hoffenheim អាចឈ្នះ

Frankfurt(8) Vs Bayern Münich(1)
Frankfurt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hertha ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Freiburg ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sandhausen ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hamburger ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ At.Madrid ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Köln ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Bayern Münich 1-0 Frankfurt
31/10/15Frankfurt 0-0 Bayern Münich
11/04/15Bayern Münich 3-0 Frankfurt
08/11/14Frankfurt 0-4 Bayern Münich
02/02/14Bayern Münich 5-0 Frankfurt 17/08/13Frankfurt 0-1 Bayern Münich
ទស្សនៈWDW:Frankfurt 0-1 Bayern Münich
ទស្សនៈPD:Frankfurt 2-2 Bayern Münich
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münich អាចឈ្នះ

Bremen(15) Vs Leverkusen(6)
Bremen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wolfsburg ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Darmstadt ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ St. Pauli ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leverkusen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mainz ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Monaco ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dortmund ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/03/16Leverkusen 1 – 4 Bremen
10/02/16Leverkusen 1 – 3 Bremen
26/09/15Bremen 0 – 3 Leverkusen
08/02/15Bremen 2 – 1 Leverkusen
13/09/14Leverkusen 3 – 3 Bremen
10/05/14Leverkusen 2 – 1 Bremen
ទស្សនៈWDW:Bremen2-3Leverkusen
ទស្សនៈPD:Bremen 0 – 1 Leverkusen
ទស្សនៈAsianB: Leverkusen អាចឈ្នះ ៕

 

1065847_imgw968


ចែករំលែក៖