ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Sampdoria, Barcelona, Real Madrid, PSV សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម ខ្លាំង JSampdoria, Barcelona, Real Madrid, PSV ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាង គូប្រកួត និងមានសង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុទាំង ក្នុងនិងក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អុីតាលី Serie A
Crotone(19) Vs Pescara(18)
Crotone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Torino ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sampdoria ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ ACMilan ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Pescara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Roma ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Atalanta ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Cagliari ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/16Crotone 4 – 2 Pescara
31/10/15Pescara 4 – 1 Crotone
04/03/15Pescara 2 – 1 Crotone
12/10/14Crotone 1 – 4 Pescara
08/02/14Crotone 3 – 0 Pescara
08/09/13Pescara 2 – 2 Crotone
ទស្សនៈWDW:Crotone 2 – 2 Pescara
ទស្សនៈPD:Crotone 0 – 0 Pescara
ទស្សនៈAsianB: Pescara អាចឈ្នះ

Sampdoria(9) Vs Lazio(5)
Sampdoria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Crotone ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cagliari ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Torino ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Lazio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Genoa ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Palermo ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Roma ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16Sampdoria 2 – 1 Lazio
15/12/15Lazio 1 – 1 Sampdoria
17/05/15Sampdoria 0 – 1 Lazio
06/01/15Lazio 3 – 0 Sampdoria
06/04/14Lazio 2 – 0 Sampdoria
24/11/13Sampdoria 1 – 1 Lazio
ទស្សនៈWDW:Sampdoria 0 – 1 Lazio
ទស្សនៈPD:Sampdoria 2 – 2 Lazio
ទស្សនៈAsianB: Sampdoria អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Osasuna(20) Vs Barcelona(2)
Osasuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ At.Madrid ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Granada ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Gijón ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Barcelona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hércules ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Real Madrid ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Moncheng ៤-0 ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/03/14Barcelona 7 – 0 Osasuna
20/10/13Osasuna 0 – 0 Barcelona
28/01/13Barcelona 5 – 1 Osasuna
27/08/12Osasuna 1 – 2 Barcelona
12/02/12Osasuna 3 – 2 Barcelona
13/01/12Osasuna 1 – 2 Barcelona
ទស្សនៈWDW:Osasuna1-3 Barcelona
ទស្សនៈPD:Osasuna 0 – 3 Barcelona
ទស្សនៈAsianB: Barcelona អាចឈ្នះ

Sociedad(6) Vs Valencia(17)
Sociedad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Barcelona ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Valladolid ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Deportivo ៥-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Valencia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sevilla ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Leganés ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Málaga ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/05/16Valencia 0 – 1 Sociedad
10/01/16Sociedad 2 – 0 Valencia
01/03/15Valencia 2 – 0 Sociedad
29/09/14Sociedad 1 – 1 Valencia
17/03/14Sociedad 1 – 0 Valencia
19/10/13Valencia 1 – 2 Sociedad
ទស្សនៈWDW:Sociedad 2 – 0 Valencia
ទស្សនៈPD:Sociedad 3 – 1 Valencia
ទស្សនៈAsianB: Valencia អាចឈ្នះ

Palmas(10) Vs Leganés(15)
Palmas ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bilbao ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Huesca ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Alavés ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leganés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Espanyol ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Valencia ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Villarreal ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/05/15Leganés 2 – 1 Palmas
07/12/14Palmas 1 – 0 Leganés
05/03/06Palmas 0 – 0 Leganés
09/10/05Leganés 1 – 1 Palmas
22/05/05Palmas 1 – 2 Leganés
09/01/05Leganés 0 – 3 Palmas
ទស្សនៈWDW:Palmas 3 – 0 Leganés
ទស្សនៈPD:Palmas 2 – 0 Leganés
ទស្សនៈAsianB:Palmas អាចឈ្នះ

Real Madrid (1) Vs Deportivo(16)
Real Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leonesa ៦-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Barcelona ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Dortmund ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Deportivo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Málaga ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Betis ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sociedad ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/05/16Deportivo 0 – 2 Real Madrid
10/01/16Real Madrid 5 – 0 Deportivo
15/02/15Real Madrid 2 – 0 Deportivo
20/09/14Deportivo 2 – 8 Real Madrid
30/08/13Deportivo 0 – 4 Real Madrid
24/02/13Deportivo 1 – 2 Real Madrid
ទស្សនៈWDW:Real Madrid 3 – 0 Deportivo
ទស្សនៈPD:Real Madrid 3 – 0 Deportivo
ទស្សនៈAsianB: Real Madrid អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eredivisie
NEC (14) Vs Den Haag (15)
NEC ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ajax ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Twente ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Heracles ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Den Haag ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Groningen ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ PSV ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Utrecht ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/09/16NEC 1 – 1 Den Haag
20/03/16Den Haag 1 – 0 NEC
03/10/15NEC 4 – 1 Den Haag
19/01/14NEC 3 – 1 Den Haag
22/09/13Den Haag 1 – 1 NEC
23/12/12Den Haag 2 – 0 NEC
ទស្សនៈWDW:NEC 2 – 1 Den Haag
ទស្សនៈPD:NEC 0 – 0 Den Haag
ទស្សនៈAsianB: NEC អាចឈ្នះ

PSV (3) Vs Go Ahead (18)
PSV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Den Haag ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Roda ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Rostov ០-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Go Ahead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Heracles ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Willem II ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Heerenveen ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/03/15Go Ahead 0 – 3 PSV
21/12/14PSV 5 – 0 Go Ahead
02/03/14Go Ahead 2 – 3 PSV
17/08/13PSV 3 – 0 Go Ahead
26/01/07PSV 3 – 2 Go Ahead
05/05/96PSV 3 – 1 Go Ahead
ទស្សនៈWDW:PSV 2 – 0 Go Ahead
ទស្សនៈPD:PSV 2 – 0 Go Ahead
ទស្សនៈAsianB: PSV អាចឈ្នះ

Heerenveen (4) Vs Excelsior(12)
Heerenveen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vitesse ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ajax ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Go Ahead ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Excelsior ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sparta ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Vitesse ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Alkmaar ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/04/16Excelsior 1 – 1 Heerenveen
12/12/15Heerenveen 2 – 1 Excelsior
01/03/15Excelsior 3 – 0 Heerenveen
24/08/14Heerenveen 2 – 0 Excelsior
11/03/12Heerenveen 4 – 2 Excelsior
11/12/11Excelsior 0 – 5 Heerenveen
ទស្សនៈWDW:Heerenveen 2 – 0 Excelsior
ទស្សនៈPD:Heerenveen 2 – 0 Excelsior
ទស្សនៈAsianB: Heerenveen អាចឈ្នះ
Zwolle (16) Vs Willem II (13)
Zwolle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Feyenoord ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Groningen ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Vitesse ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Willem II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ PSV ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Go Ahead ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Twente ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/16Zwolle 4 – 1 Willem II
04/10/15Willem II 0 – 1 Zwolle
04/04/15Zwolle 1 – 0 Willem II
14/12/14Willem II 0 – 1 Zwolle
03/03/13Zwolle 2 – 0 Willem II
30/09/12Willem II 0 – 1 Zwolle
ទស្សនៈWDW:Zwolle 0 – 1 Willem II
ទស្សនៈPD:Zwolle 0 – 0 Willem II
ទស្សនៈAsianB: Willem II អាចឈ្នះ

ស្កុតឡេន Premiership
Motherwell (9) Vs Kilmarnock (6)
Motherwell ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Partick ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hearts ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Celtic ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ ។
Kilmarnock ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Celtic ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ NEC ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Aberdeen ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Kilmarnock 1 – 2 Motherwell
13/02/16Motherwell 0 – 2 Kilmarnock
31/10/15Kilmarnock 0 – 1 Motherwell
29/08/15Motherwell 1 – 0 Kilmarnock
09/05/15Motherwell 3 – 1 Kilmarnock
04/04/15Kilmarnock 1 – 2 Motherwell
ទស្សនៈWDW:Motherwell 3 – 1 Kilmarnock
ទស្សនៈPD:Motherwell 2 – 0 Kilmarnock
ទស្សនៈAsianB: Kilmarnock អាចឈ្នះ

Inverness (12) Vs Hamilton (8)
Inverness ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Aberdeen ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dundee ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ St. Johnstone ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Hamilton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hearts ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Ross ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Partick ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Hamilton 1 – 1 Inverness
12/05/16Hamilton 0 – 1 Inverness
12/03/16Inverness 0 – 1 Hamilton
30/12/15Hamilton 3 – 4 Inverness
22/08/15Inverness 0 – 2 Hamilton
24/01/15Hamilton 0 – 2 Inverness
ទស្សនៈWDW:Inverness 0-1 Hamilton
ទស្សនៈPD:Inverness 0 – 0 Hamilton
ទស្សនៈAsianB: Hamilton អាចឈ្នះ

Dundee (10) Vs Ross (7)
Dundee ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rangers ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Inverness ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Kilmarnock ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Ross ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ St. Johnstone ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hamilton ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Hearts ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Ross 1 – 3 Dundee
02/04/16Dundee 5 – 2 Ross
26/12/15Ross 5 – 2 Dundee
26/09/15Dundee 3 – 3 Ross
28/02/15Ross 1 – 0 Dundee
04/01/15Dundee 1 – 1 Ross
ទស្សនៈWDW:Dundee 1 – 1 Ross
ទស្សនៈPD:Dundee 1 – 0 Ross
ទស្សនៈAsianB: Ross អាចឈ្នះ

Rangers (2) Vs Hearts (4)
Rangers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Partick ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Hearts ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Aberdeen ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Hearts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Motherwell ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Rangers ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Ross ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/12/16Hearts 2 – 0 Rangers
02/05/15Hearts 2 – 2 Rangers
05/04/15Rangers 2 – 1 Hearts
22/11/14Hearts 2 – 0 Rangers
10/08/14Rangers 1 – 2 Hearts
21/04/12Hearts 0 – 3 Rangers
ទស្សនៈWDW:Rangers 2 – 0 Hearts
ទស្សនៈPD:Rangers 3 – 2 Hearts
ទស្សនៈAsianB: Rangers អាចឈ្នះ

Aberdeen (3) Vs St. Johnstone (5)
Aberdeen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-0-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Celtic ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rangers ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Kilmarnock ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ។
St. Johnstone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hearts ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ross ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Inverness ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/09/16Aberdeen 1 – 0 St. Johnstone
07/08/16St. Johnstone 0 – 0 Aberdeen
23/04/16St. Johnstone 3 – 0 Aberdeen
27/02/16Aberdeen 1 – 1 St. Johnstone
06/02/16St. Johnstone 3 – 4 Aberdeen
03/10/15Aberdeen 1 – 5 St. Johnstone
ទស្សនៈWDW:Aberdeen 2 – 0 St. Johnstone
ទស្សនៈPD:Aberdeen 2 – 1 St. Johnstone
ទស្សនៈAsianB: Aberdeen អាចឈ្នះ

អង់គ្លេស Championship
Aston Villa(15) Vs Wigan (23)
Aston Villa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brighton ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cardiff ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leeds ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Wigan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Barnsley ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Huddersfield ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Derby ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/05/13Wigan 2 – 2 Aston Villa
29/12/12Aston Villa 0 – 3 Wigan
25/02/12Wigan 0 – 0 Aston Villa
01/10/11Aston Villa 2 – 0 Wigan
07/05/11Aston Villa 1 – 1 Wigan
26/01/11Wigan 1 – 2 Aston Villa
ទស្សនៈWDW:Aston Villa 2 – 0 Wigan
ទស្សនៈPD:Aston Villa 2 – 0 Wigan
ទស្សនៈAsianB: Aston Villa អាចឈ្នះ

Barnsley(12) Vs Norwich(7)
Barnsley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wigan ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Nottingham ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Birmingham ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Norwich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ QPR ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Derby ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Brentford ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/02/11Barnsley 0 – 2 Norwich
11/09/10Norwich 2 – 1 Barnsley
17/01/09Norwich 4 – 0 Barnsley
27/09/08Barnsley 0 – 0 Norwich
23/02/08Norwich 1 – 0 Barnsley
12/01/08Barnsley 1 – 3 Norwich
ទស្សនៈWDW:Barnsley 3 – 2 Norwich
ទស្សនៈPD:Barnsley 3 – 1 Norwich
ទស្សនៈAsianB: Norwich អាចឈ្នះ

Brentford(18) Vs Burton(19)
Brentford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Blackburn ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Birmingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Norwich ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Burton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Reading ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Preston ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rotherham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Brentford 2 – 0 Burton
ទស្សនៈPD:Brentford 0 – 0 Burton
ទស្សនៈAsianB: Burton អាចឈ្នះ

Huddersfield(8) Vs Bristol(11)
Huddersfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cardiff ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Wigan ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Blackburn ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Birmingham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Reading ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ipswich ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Bristol 4 – 0 Huddersfield
12/12/15Huddersfield 1 – 2 Bristol
27/04/13Bristol 1 – 3 Huddersfield
03/11/12Huddersfield 1 – 0 Bristol
10/02/07Bristol 1 – 1 Huddersfield
12/08/06Huddersfield 2 – 1 Bristol
ទស្សនៈWDW:Huddersfield 1-0 Bristol
ទស្សនៈPD:Huddersfield 2 – 2 Bristol
ទស្សនៈAsianB: Bristol អាចឈ្នះ

Ipswich(16) Vs Cardiff(22)
Ipswich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nottingham ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ QPR ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bristol ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Cardiff ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Huddersfield ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Aston Villa ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Brighton ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Cardiff 1 – 0 Ipswich
31/10/15Ipswich 0 – 0 Cardiff
15/04/15Ipswich 3 – 1 Cardiff
22/10/14Cardiff 3 – 1 Ipswich
12/01/13Cardiff 0 – 0 Ipswich
06/10/12Ipswich 1 – 2 Cardiff
ទស្សនៈWDW:Ipswich 2 – 0 Cardiff
ទស្សនៈPD:Ipswich 0 – 0 Cardiff
ទស្សនៈAsianB: Cardiff អាចឈ្នះ

Newcastle(1) Vs Birmingham(5)
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Blackburn ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hull ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Nottingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Birmingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bristol ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Brentford ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Barnsley ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/11Newcastle 2 – 1 Birmingham
16/02/11Birmingham 0 – 2 Newcastle
18/03/08Birmingham 1 – 1 Newcastle
08/12/07Newcastle 2 – 1 Birmingham
17/01/07Newcastle 1 – 5 Birmingham
ទស្សនៈWDW:Newcastle 2 – 2 Birmingham
ទស្សនៈPD:Newcastle 3 – 1 Birmingham
ទស្សនៈAsianB: Newcastle អាចឈ្នះ

Reading (3) Vs Sheff Wed(6)
Reading ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burton ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bristol ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Fulham ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sheff Wed ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fulham ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wolverhampton ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Preston ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16Reading 1 – 1 SheffWed
20/08/15SheffWed 1 – 1 Reading
31/01/15Reading 2 – 0 SheffWed
20/09/14SheffWed 1 – 0 Reading
08/02/14Reading 0 – 2 SheffWed
02/11/13SheffWed 5 – 2 Reading
ទស្សនៈWDW:Reading 1-0 SheffWed
ទស្សនៈPD:Reading 2 – 1 SheffWed
ទស្សនៈAsianB: Reading អាចឈ្នះ ៕

 

ase


ចែករំលែក៖