ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស League 1+2 ថ្ងៃនេះ Bradford, Scunthorpe, Mansfield, Stevenage សង្ឃឹមរក បាន៣ពិន្ទុ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស League 1+2 ថ្ងៃនេះក្រុម Bradford, Scunthorpe, Mansfield, Stevenage ប៉ះជាមួយក្រុមភ្ញៀវដែលមានប្រវត្តិប្រកួត និងចំណាត់ថ្នាក់មិនសូវល្អ អាចមានសង្ឃឹម រកបាន៣ពិន្ទុពីគូប្រកួត ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អង់គ្លេស League 1
Bradford(5) Vs Chesterfield(21)
Bradford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Scunthorpe ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bury ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Northampton ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Chesterfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rochdale ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Port Vale ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Milton ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Chesterfield 0 – 1 Bradford
08/05/16Bradford 2 – 0 Chesterfield
19/12/15Chesterfield 0 – 1 Bradford
01/04/15Bradford 0 – 1 Chesterfield
13/12/14Chesterfield 0 – 1 Bradford
13/04/13Chesterfield 2 – 2 Bradford
07/11/12Bradford 0 – 0 Chesterfield
ទស្សនៈWDW:Bradford 2 – 0 Chesterfield
ទស្សនៈPD:Bradford 1 – 0 Chesterfield

Bristol(10) Vs Northampton(16)
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Coventry ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Wimbledon ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Charlton ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Northampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oxford ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sheff United ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bradford ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Northampton 2 – 3 Bristol
09/04/16Northampton 2 – 2 Bristol
08/08/15Bristol 0 – 1 Northampton
01/03/14Northampton 0 – 0 Bristol
31/08/13Bristol 1 – 0 Northampton
27/02/13Northampton 1 – 0 Bristol
06/10/12Bristol 3 – 1 Northampton
ទស្សនៈWDW:Bristol 2-1Northampton
ទស្សនៈPD:Bristol 2 – 2 Northampton

Scunthorpe (3) Vs Bury(20)
Scunthorpe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bradford ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bolton ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Peterborough ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Bury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fleetwood ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bradford ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sheff United ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Bury 1 – 2 Scunthorpe
20/04/16Scunthorpe 2 – 1 Bury
25/11/15Bury 1 – 2 Scunthorpe
12/04/14Scunthorpe 2 – 2 Bury
26/12/13Bury 2 – 2 Scunthorpe
17/04/13Bury 2 – 1 Scunthorpe
21/11/12Scunthorpe 1 – 2 Bury
ទស្សនៈWDW:Scunthorpe 3 – 0 Bury
ទស្សនៈPD:Scunthorpe 2 – 0 Bury

Swindon (19) Vs Shrewsbury(23)
Swindon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Millwall ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Milton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Southend ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Shrewsbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bolton ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rochdale ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Fleetwood ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Shrewsbury 1 – 1 Swindon
08/05/16Swindon 3 – 0 Shrewsbury
19/12/15Shrewsbury 0 – 1 Swindon
25/01/14Swindon 3 – 1 Shrewsbury
17/08/13Shrewsbury 2 – 0 Swindon
19/01/13Swindon 2 – 0 Shrewsbury
29/09/12Shrewsbury 0 – 1 Swindon
ទស្សនៈWDW:Swindon 1 – 1 Shrewsbury
ទស្សនៈPD:Swindon 0 – 0 Shrewsbury

Southend (7) Vs Sheff United(1)
Southend ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wimbledon ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Charlton ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Swindon ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sheff United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oldham ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Northampton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bury ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/08/16SheffUnited 0 – 3 Southend
31/03/16Southend 3 – 1 SheffUnited
14/11/15SheffUnited 2 – 2 Southend
18/01/97SheffUnited 3 – 0 Southend
01/10/96Southend 3 – 2 SheffUnited
02/04/96SheffUnited 3 – 0 Southend
14/10/95Southend 2 – 1 SheffUnited
ទស្សនៈWDW:Southend 0 – 1 SheffUnited
ទស្សនៈPD:Southend 2 – 2 SheffUnited

អង់គ្លេស League 2
Colchester(8) Vs Carlisle(3)
Colchester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Luton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Stevenage ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cheltenham ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Carlisle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Crewe ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Notts ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Grimsby ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Carlisle 2 – 0 Colchester
18/01/14Carlisle 2 – 4 Colchester
24/08/13Colchester 1 – 1 Carlisle
27/04/13Carlisle 0 – 2 Colchester
20/10/12Colchester 2 – 0 Carlisle
24/03/12Colchester 1 – 1 Carlisle
26/11/11Carlisle 1 – 0 Colchester

Hartlepool(18) Vs Grimsby(12)
Hartlepool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Blackpool ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Morecambe ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Accrington ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Grimsby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Accrington ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Blackpool ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Carlisle ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Grimsby 0 – 3 Hartlepool
07/10/09Hartlepool 0 – 2 Grimsby
26/12/06Hartlepool 2 – 0 Grimsby
27/09/06Grimsby 1 – 4 Hartlepool
20/03/04Grimsby 0 – 2 Hartlepool
12/09/03Hartlepool 8 – 1 Grimsby

Leyton(20) Vs Barnet(9)
Leyton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crawley ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Cambridge ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Exeter ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Barnet ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cheltenham ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Luton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Plymouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Barnet 0 – 0 Leyton
09/04/16Barnet 3 – 0 Leyton
08/08/15Leyton 2 – 0 Barnet
10/10/12Leyton 1 – 0 Barnet
28/02/06Leyton 0 – 0 Barnet
10/09/05Barnet 2 – 3 Leyton
14/04/01Barnet 1 – 2 Leyton

Mansfield(16) Vs Crewe(17)
Mansfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Morecambe ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Doncaster ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Blackpool ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Crewe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Carlisle ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Accrington ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Morecambe ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Crewe 1 – 1 Mansfield
01/01/03Crewe 2 – 0 Mansfield
31/08/02Mansfield 0 – 5 Crewe
26/02/94Mansfield 1 – 2 Crewe
04/09/93Crewe 2 – 1 Mansfield

Morecambe(19) Vs Notts(22)
Morecambe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mansfield ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Hartlepool ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Crewe ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Notts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Doncaster ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Carlisle ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cambridge ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/10/16Notts 1 – 2 Morecambe
28/12/15Notts 2 – 2 Morecambe
29/08/15Morecambe 4 – 1 Notts
17/04/10Notts 4 – 1 Morecambe
19/09/09Morecambe 2 – 1 Notts
18/04/09Morecambe 1 – 0 Notts
06/12/08Notts 1 – 0 Morecambe

Stevenage(15) Vs Newport(24)
Stevenage ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cambridge ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Colchester ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Doncaster ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Newport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Portsmouth ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Exeter ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Wycombe ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/12/16Newport 0 – 2 Stevenage
16/04/16Stevenage 2 – 1 Newport
15/08/15Newport 2 – 2 Stevenage
07/03/15Stevenage 2 – 1 Newport
13/12/14Newport 2 – 0 Stevenage ៕ ដេវីត

343


ចែករំលែក៖