ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស FA Cup ថ្ងៃនេះ ManUnited, Ipswich, Brighton, Stoke មិនដែលមានប្រវត្តិចាញ់ ក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស FA Cup ថ្ងៃនេះក្រុម ManUnited, Ipswich, Brighton, Stoke ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិ ល្អ និងពុំដែលមានប្រវត្តិចាញ់គូប្រកួតក្នុង ទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយ ។

ManUnited Vs Reading
ManUnited ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sunderland ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Middlesbrough ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ West Ham ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Reading៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blackburn ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Norwich ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bristol ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/03/13ManUnited 1 – 0 Reading
19/02/13ManUnited 2 – 1 Reading
02/12/12Reading 3 – 4 Mannited
19/01/08Reading 0 – 2 ManUnited
12/08/07ManUnited 0 – 0 Reading
28/02/07Reading 2 – 3 ManUnited
18/02/07ManUnited 1 – 1 Reading
ទស្សនៈWDW:ManUnited 3-1Reading
ទស្សនៈPD:ManUnited 2 – 0 Reading
ទស្សនៈAsianB: ManUnited អាចឈ្នះ

Ipswich Vs Lincoln
Ipswich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fulham ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bristol ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ QPR ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lincoln ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nantwich ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Guiseley ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Guiseley ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Ipswich 3 – 1 Lincoln
ទស្សនៈPD:Ipswich 3 – 1 Lincoln
ទស្សនៈAsianB: Ipswich អាចឈ្នះ

Hull Vs Swansea
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man City ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Everton ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ West Brom ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ West Ham ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bournemouth ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Crystal ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Swansea 0 – 2 Hull
23/09/15Hull 1 – 0 Swansea
04/04/15Swansea 3 – 1 Hull
20/12/14Hull 0 – 1 Swansea
05/04/14Hull 1 – 0 Swansea
10/12/13Swansea 1 – 1 Hull
ទស្សនៈWDW:Hull 1 – 2 Swansea
ទស្សនៈPD:Hull 1 – 1 Swansea
ទស្សនៈAsianB: Hull អាចឈ្នះ

Sunderland Vs Burnley
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man United ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Burnley ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Liverpool ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Burnley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Middlesbrough ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sunderland ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Man City ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/12/16Burnley 4 – 1 Sunderland
31/01/15Sunderland 2 – 0 Burnley
20/09/14Burnley 0 – 0 Sunderland
30/07/11Burnley 1 – 0 Sunderland
17/04/10Sunderland 2 – 1 Burnley
19/09/09Burnley 3 – 1 Sunderland
ទស្សនៈWDW:Sunderland 2-1Burnley
ទស្សនៈPD:Sunderland 1 – 1 Burnley
ទស្សនៈAsianB: Sunderland អាចឈ្នះ

QPR Vs Blackburn
QPR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brighton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wolverhampton ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ipswich ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barnsley ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Huddersfield ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Newcastle ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/09/16QPR 1 – 1 Blackburn
13/01/16Blackburn 1 – 1 QPR
17/09/15QPR 2 – 2 Blackburn
09/04/14Blackburn 2 – 0 QPR
07/12/13QPR 0 – 0 Blackburn
11/02/12Blackburn 3 – 2 QPR
ទស្សនៈWDW:QPR 1 – 1 Blackburn
ទស្សនៈPD:QPR 1 – 1 Blackburn
ទស្សនៈAsianB: Blackburn អាចឈ្នះ

Brighton Vs Milton
Brighton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Birmingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ QPR ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Fulham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Milton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Charlton ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Swindon ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Chesterfield ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Milton 1 – 2 Brighton
07/11/15Brighton 2 – 1 Milton
26/02/11Milton 1 – 0 Brighton
11/09/10Brighton 2 – 0 Milton
01/05/10Milton 0 – 0 Brighton
03/10/09Brighton 0 – 1 Milton
04/04/09Milton 2 – 0 Brighton
ទស្សនៈWDW:Brighton 2 – 0 Milton
ទស្សនៈPD:Brighton 3 – 0 Milton
ទស្សនៈAsianB: Brighton អាចឈ្នះ

Millwall Vs Bournemouth
Millwall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះSwindon ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gillingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Wimbledon ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Bournemouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chelsea ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Swansea ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Arsenal ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/12/14Millwall 0 – 2 Bournemouth
29/11/14Bournemouth 2 – 2 Millwall
03/05/14Millwall 1 – 0 Bournemouth
05/10/13Bournemouth 5 – 2 Millwall
12/08/09Millwall 4 – 0 Bournemouth
29/03/08Bournemouth 2 – 0 Millwall
01/12/07Millwall 2 – 1 Bournemouth
ទស្សនៈWDW:Millwall 1 – 2 Bournemouth
ទស្សនៈPD:Millwall 1 – 2 Bournemouth
ទស្សនៈAsianB: Bournemouth អាចឈ្នះ

Blackpool Vs Barnsley
Blackpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hartlepool ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Grimsby ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Mansfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Barnsley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blackburn ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Birmingham ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nottingham ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/12/15Barnsley 4 – 2 Blackpool
19/09/15Blackpool 1 – 1 Barnsley
18/01/14Barnsley 2 – 0 Blackpool
10/08/13Blackpool 1 – 0 Barnsley
02/02/13Blackpool 1 – 2 Barnsley
15/09/12Barnsley 1 – 1 Blackpool
09/04/12Blackpool 1 – 1 Barnsley
ទស្សនៈWDW:Blackpool 0-1 Barnsley
ទស្សនៈPD:Blackpool 1 – 1 Barnsley
ទស្សនៈAsianB: Barnsley អាចឈ្នះ

Wigan Vs Nottingham
Wigan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rotherham ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Derby ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Huddersfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Nottingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Newcastle ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Barnsley ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Nottingham 4 – 3 Wigan
12/02/15Nottingham 3 – 0 Wigan
01/10/14Wigan 0 – 0 Nottingham
01/03/14Nottingham 1 – 4 Wigan
31/08/13Wigan 2 – 1 Nottingham
29/08/12Nottingham 1 – 4 Wigan
ទស្សនៈWDW:Wigan 1 – 1 Nottingham
ទស្សនៈPD:Wigan 1 – 1 Nottingham
ទស្សនៈAsianB: Wigan អាចឈ្នះ

Rotherham Vs Oxford
Rotherham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wigan ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Burton ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leeds ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Oxford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Northampton ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Walsall ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Gillingham ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/03/13Oxford 0 – 4 Rotherham
29/09/12Rotherham 3 – 1 Oxford
17/03/12Oxford 2 – 1 Rotherham
06/08/11Rotherham 1 – 0 Oxford
12/02/11Oxford 2 – 1 Rotherham
13/11/10Rotherham 2 – 1 Oxford
24/03/01Oxford 4 – 3 Rotherham
ទស្សនៈWDW:Rotherham 1 – 1 Oxford
ទស្សនៈPD:Rotherham 1 – 1 Oxford
ទស្សនៈAsianB: Rotherham អាចឈ្នះ

Norwich Vs Southampton
Norwich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Reading ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Brentford ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Derby ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Southampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tottenham ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ West Brom ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Everton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/01/16Norwich 1 – 0 Southampton
30/08/15Southampton 3 – 0 Norwich
15/03/14Southampton 4 – 2 Norwich
31/08/13Norwich 1 – 0 Southampton
09/03/13Norwich 0 – 0 Southampton
29/11/12Southampton 1 – 1 Norwich
20/02/10Norwich 0 – 2 Southampton
ទស្សនៈWDW:Norwich 1 – 1 Southampton
ទស្សនៈPD:Norwich 1 – 1 Southampton
ទស្សនៈAsianB: Southampton អាចឈ្នះ

Barrow Vs Rochdale
Barrow ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Boreham ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Gateshead ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Gateshead ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Rochdale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chesterfield ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Shrewsbury ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Walsall ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Barrow 2 – 0 Rochdale
ទស្សនៈPD:Barrow 1 – 2 Rochdale
ទស្សនៈAsianB: Barrow អាចឈ្នះ

West Brom Vs Derby
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Arsenal ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Southampton ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hull ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Birmingham ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Wigan ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Norwich ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/07/13Derby 0 – 2 West Brom
27/02/10West Brom 3 – 1 Derby
05/12/09Derby 2 – 2 West Brom
28/05/07Derby 1 – 0 West Brom
02/12/06West Brom 1 – 0 Derby
04/11/06Derby 2 – 1 West Brom
26/12/03West Brom 1 – 1 Derby
ទស្សនៈWDW:West Brom 2 – 1 Derby
ទស្សនៈPD:West Brom 1 – 1 Derby
ទស្សនៈAsianB: West Brom អាចឈ្នះ

Everton Vs Leicester
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leicester ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hull ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Southampton ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Everton ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ West Ham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Middlesbrough ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/12/16Leicester 0 – 2 Everton
07/05/16Leicester 3 – 1 Everton
19/12/15Everton 2 – 3 Leicester
22/02/15Everton 2 – 2 Leicester
16/08/14Leicester 2 – 2 Everton
27/07/14Everton 0 – 1 Leicester
ទស្សនៈWDW:Everton 2 – 1 Leicester
ទស្សនៈPD:Everton 2 – 1 Leicester
ទស្សនៈAsianB: Everton អាចឈ្នះ

Wycombe Vs Stourbridge
Wycombe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Plymouth ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cheltenham ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Newport ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Stourbridge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Spennymoor ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Rushall ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Barwell ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Wycombe 1 – 1 Stourbridge
ទស្សនៈPD:Wycombe 3 – 0 Stourbridge
ទស្សនៈAsianB: Wycombe អាចឈ្នះ

Watford Vs Burton
Watford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Crystal ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Tottenham ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Stoke ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Burton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Aston Villa ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rotherham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Preston ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Watford 2 – 0 Burton
ទស្សនៈPD:Watford 2 – 1 Burton
ទស្សនៈAsianB: Watford អាចឈ្នះ

Stoke Vs Wolverhampton
Stoke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Liverpool ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Chelsea ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Watford ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Wolverhampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bristol ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ QPR ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sheff Wed ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/04/12Stoke 2 – 1 Wolverhampton
17/12/11Wolverhampton 1 – 2 Stoke
27/04/11Stoke 3 – 0 Wolverhampton
30/01/11Wolverhampton 0 – 1 Stoke
14/08/10Wolverhampton 2 – 1 Stoke
11/04/10Wolverhampton 0 – 0 Stoke
31/10/09Stoke 2 – 2 Wolverhampton
ទស្សនៈWDW:Stoke 2 – 0 Wolverhampton
ទស្សនៈPD:Stoke 2 – 0 Wolverhampton
ទស្សនៈAsianB: Stoke អាចឈ្នះ

Bristol Vs Fleetwood
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wolverhampton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ipswich ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Reading ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Fleetwood ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bury ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Oldham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Shrewsbury ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/02/15Bristol 2 – 0 Fleetwood
20/09/14Fleetwood 3 – 3 Bristol
ទស្សនៈWDW:Bristol 1 – 1 Fleetwood
ទស្សនៈPD:Bristol 2 – 0 Fleetwood
ទស្សនៈAsianB: Bristol អាចឈ្នះ

Huddersfield Vs Port Vale
Huddersfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nottingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Blackburn ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Wigan ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Port Vale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Walsall ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Chesterfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Oldham ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/08/11Port Vale 2 – 4 Huddersfield
28/11/09Port Vale 0 – 1 Huddersfield
08/11/08Huddersfield 3 – 4 Port Vale
12/04/08Port Vale 0 – 0 Huddersfield
03/11/07Huddersfield 3 – 1 Port Vale
31/03/07Huddersfield 2 – 2 Port Vale
21/10/06Port Vale 1 – 2 Huddersfield
ទស្សនៈWDW:Huddersfield 3 – 1 Port Vale
ទស្សនៈPD:Huddersfield 2 – 0 Port Vale
ទស្សនៈAsianB: Huddersfield អាចឈ្នះ

Brentford Vs Eastleigh
Brentford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cardiff ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Norwich ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Birmingham ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Eastleigh ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southport ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Boreham ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Boreham ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Brentford 3-1 Eastleigh
ទស្សនៈPD:Brentford 3 – 1 Eastleigh
ទស្សនៈAsianB: Brentford អាចឈ្នះ

Birmingham Vs Newcastle
Birmingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Derby ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Barnsley ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Brentford ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff Wed ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Nottingham ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Blackburn ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/12/16Newcastle 4 – 0 Birmingham
07/05/11Newcastle 2 – 1 Birmingham
16/02/11Birmingham 0 – 2 Newcastle
18/03/08Birmingham 1 – 1 Newcastle
08/12/07Newcastle 2 – 1 Birmingham
17/01/07Newcastle 1 – 5 Birmingham
ទស្សនៈWDW:Birmingham 1 – 1 Newcastle
ទស្សនៈPD:Birmingham 1 – 2 Newcastle
ទស្សនៈAsianB: Newcastle អាចឈ្នះ

Bolton Vs Crystal
Bolton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Shrewsbury ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Scunthorpe ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Coventry ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Watford ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Arsenal ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Swansea ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/01/13Crystal 0 – 0 Bolton
29/09/12Bolton 0 – 1 Crystal
05/02/05Crystal 0 – 1 Bolton
16/10/04Bolton 1 – 0 Crystal
16/04/01Crystal 0 – 2 Bolton
28/10/00Bolton 3 – 3 Crystal
07/03/00Crystal 0 – 0 Bolton
ទស្សនៈWDW:Bolton 1 – 1 Crystal
ទស្សនៈPD:Bolton 2 – 1 Crystal
ទស្សនៈAsianB: Crystal អាចឈ្នះ

Sutton Vs Wimbledon
Sutton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wrexham ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bromley ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bromley ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Wimbledon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southend ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bristol ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Millwall ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Sutton 1 – 2 Wimbledon
ទស្សនៈPD:Sutton 1 – 2 Wimbledon
ទស្សនៈAsianB: Sutton អាចឈ្នះ

Accrington Vs Luton
Accrington ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Grimsby ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crewe ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Hartlepool ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Luton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Colchester ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Barnet ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Portsmouth ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/11/16Luton 1 – 0 Accrington
09/04/16Luton 0 – 2 Accrington
08/08/15Accrington 1 – 1 Luton
28/02/15Luton 2 – 0 Accrington
23/08/14Accrington 2 – 2 Luton
25/02/09Accrington 0 – 0 Luton
ទស្សនៈWDW:Accrington 1 – 1 Luton
ទស្សនៈPD:Accrington 1 – 1 Luton
ទស្សនៈAsianB: Luton អាចឈ្នះ

Preston Vs Arsenal
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leeds ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sheff Wed ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Burton ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ West Brom ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Crystal ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Bournemouth ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/08/60Preston 2 – 0 Arsenal
23/08/60Arsenal 1 – 0 Preston
05/03/60Preston 0 – 3 Arsenal
17/10/59Arsenal 0 – 3 Preston
20/12/58Arsenal 1 – 2 Preston
23/08/58Preston 2 – 1 Arsenal
26/04/58Preston 3 – 0 Arsenal
ទស្សនៈWDW:Preston 0 – 3 Arsenal
ទស្សនៈPD:Preston 1 – 3 Arsenal
ទស្សនៈAsianB: Arsenal អាចឈ្នះ ៕

 

MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 16:  Wayne Rooney of Manchester United celebrates scoring the opening goal during the Barclays Premier League match between Manchester United and Reading at Old Trafford on March 16, 2013 in Manchester, England.  (Photo by Michael Regan/Getty Images)


ចែករំលែក៖