ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គ.ជ.ប​ ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ អំពី​ចំនួន​ទទួល​បណ្តឹង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះឆ្នោត​និង​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត

ចែករំលែក៖

គ.ជ.ប​ ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ អំពី​ចំនួន​ទទួល​បណ្តឹង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះឆ្នោត​និង​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត


ចែករំលែក៖