ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គ.ជ.ប ចេញផ្សាយសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការផ្អាកដំណើរការផ្សាយគេហទំព័រ www.voterlist.org.kh និង rms.voterlist.org.kh ជាបណ្ដោះអាសន្ន​ ដើម្បីរុះរើ​ពីទីតាំងចាស់​ ទៅតម្លើង​ទៅ​អគារទីស្ដីការថ្មី​របស់​ គ.ជ.ប

ចែករំលែក៖

គ.ជ.ប ចេញផ្សាយសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការផ្អាកដំណើរការផ្សាយគេហទំព័រ www.voterlist.org.kh និង rms.voterlist.org.kh ជាបណ្ដោះអាសន្ន​ ដើម្បីរុះរើ​ពីទីតាំងចាស់​ ទៅតម្លើង​ទៅ​អគារទីស្ដីការថ្មី​របស់​ គ.ជ.ប


ចែករំលែក៖