ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សាលារាជធានីភ្នំពេញ​ជូនដំណឹងស្តីពី​ការកំណត់រយៈពេលចុងក្រោយ ការទទួលដោះស្រាយ​គោលនយោបាយ នៅតំបន់បុរីកីឡា

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ​ បានជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការកំណត់រយៈពេលចុងក្រោយ​នៃការទទួល​ដោះស្រាយ​គោលនយោបាយ​ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសេសសល់ នៅតំបន់បុរីកីឡា ។

សេចក្តីជូនដំណឹង​ មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖


ចែករំលែក៖