ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី៖ នីតិវិធីដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដោយឡែក ក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ ជំងីកូវីដ19 នៅតាមផ្ទះជាលក្ខណៈបុគ្គល

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសារាចរណ៍ណែនាំ ស្តីពីវិធានការ បង្ការ ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ19 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ០១ សរណន ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសុខាភិបាល សូមធ្វើការណែនាំដល់បុគ្គលដែលត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅក្នុងផ្ទៈរយៈពេល១៤ថ្ងៃ នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែក ។ ក្នុងនោះ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី៖ នីតិវិធីដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដោយឡែក ក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ ជំងីកូវីដ19 នៅតាមផ្ទះជាលក្ខណៈបុគ្គលមានបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖


ចែករំលែក៖